5 หน่วยงานรัฐเอ็มโอยูออนไลน์หนุนภารกิจภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิตปิโตรเลียม

- Advertisment-

5 หน่วยงานรัฐประกอบด้วย กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง ก.พ.ร. และ ก.พ. ร่วมลงนาม MOU ออนไลน์ สนับสนุน ภารกิจการบริหารจัดการปิโตรเลียมภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564 นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง นางสาวอ้อนฟ้า เวชชาชีวะ เลขาธิการ ก.พ.ร. และนายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ. ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในรูปแบบออนไลน์ สำหรับการพัฒนากระบวนการทำงาน การให้บริการในรูปแบบดิจิทัล การจัดสรรและการใช้จ่ายงบประมาณ และการจ้างงานภาครัฐรูปแบบใหม่ : โครงการนำร่องเพื่อรองรับภารกิจการบริหารจัดการปิโตรเลียมในระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract : PSC) ในกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

สราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมมือกันดำเนินโครงการและสนับสนุนกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ให้สามารถบริหารและพัฒนารูปแบบการดำเนินงาน โครงสร้างหน่วยงาน และระบบบริหารทรัพยากรบุคคลสำหรับเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติภายใต้บริบทการทำงานใหม่ที่มีความท้าทายให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

- Advertisment -

Advertisment

- Advertisment -.