4 ปีข้างหน้า ของ สนพ. หน่วยงาน Think Tank ของกระทรวงพลังงาน

- Advertisment-

นายวีรพัฒน์ เกียรติเฟื่องฟู ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้เปิดเผยถึง สถานการณ์พลังงานไทยในปัจจุบันว่า จะเห็นได้ว่าทั่วโลกกำลังมุ่งหน้าไปสู่ “การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)” สำหรับประเทศไทยนั้นการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 70% นั้นเป็นการปล่อยจากภาคพลังงาน เพราะฉะนั้นภาคพลังงานปัจจุบันจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลง อะไรหลายอย่างที่จะเข้ามาช่วยในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานได้บ้าง

ต่อมาคือ “เทคโนโลยี” ที่เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ซึ่งเทคโนโลยีด้านพลังงานเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะ โดยเราจะเห็นว่าพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้า การใช้พลังงานของประชาชนปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งตอนนี้เราสามารถใช้แอปพลิเคชันในโทรศัพท์ควบคุมการ เปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ เปิด-ปิดไฟฟ้า รวมทั้งสามารถดูค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าในแต่ละเดือนว่ามีเท่าไหร่ และสามารถบริหารค่าไฟฟ้าได้

นอกจากนี้เทคโนโลยีพลังงานได้เข้ามามีบทบาทสำคัญกับธุรกรรมโครงสร้างอุตสาหกรรมใหม่ ๆ เช่น ตอนนี้เรามีพลังงานหมุนเวียน ที่เพิ่มมากขึ้น ประชาชนสามารถผลิตไฟฟ้าเองได้ ซึ่งบริบทของเทคโนโลยีจึงเข้ามาเปลี่ยนแปลงแนวโน้มทิศทางด้านพลังงานของประเทศ เพราะฉะนั้นนโยบายที่ สนพ. กำลังทำนั้นต้องดูว่าสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงทั้ง พฤติกรรม อุตสาหกรรม และโครงสร้างต่าง ๆ จะทำให้เราไปสู่ทิศทางที่เราต้องการได้อย่างไร นโยบายพลังงานจะขับเคลื่อนไปทางไหน

สำหรับใน 4 ปีข้างหน้า ของ สนพ.นั้น ก็ต้องบอกก่อนว่า สนพ. เป็นหน่วยงาน Think Tank ของกระทรวง ซึ่งนโยบายที่ สนพ. คิดนั้น หน่วยงานอื่น ๆ ในกระทรวงหรือแม้แต่ต่างกระทรวงจะต้องนำไปขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ก็อยากให้สิ่งที่ สนพ. คิดหรือนำเสนอเป็นนโยบายที่สะท้อนความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน ต้องสามารถผลักดันให้ไปสู่การได้ปฏิบัติจริง และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศในภาพรวม

- Advertisment -

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทิศทางนโยบายพลังงานของประเทศจะต้องทันต่อสถานการณ์ และจะต้องมีการติดตามประเมินผลอย่างเข้มข้น เพื่อดูว่านโยบายที่เรากำหนดไว้นั้นได้ผลลัพธ์ตามที่เราคาดหวังหรือไม่ อย่างไร และจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เรามีอะไรที่จะต้องปรับปรุง แก้ไข ให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เหล่านั้น เพราะฉะนั้นในช่วง 4 ปีนี้ จะเป็นช่วงที่ สนพ. จะต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานที่มุ่งสู่เป้าหมายหรือผลลัพธ์ที่ตั้งไว้เป็นสำคัญ ผ่านการติดตาม และการประเมินผลสำเร็จอย่างจริงจัง

#สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน #สนพ #เราสร้างสรรค์เพื่อทุกคน #CreateTheFutureEnergy

Advertisment