“กุลิศ”แบ่งงาน2รองปลัดกระทรวงพลังงานแล้ว

- Advertisment-

“กุลิศ” แบ่งงานรองปลัดกระทรวงพลังงาน เรียบร้อยแล้ว  โดยให้ “สมบูรณ์ ” คุมกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กรมธุรกิจพลังงาน และพลังงานจังหวัดทั่วประเทศ  ส่วน ” สราวุธ ” คุม กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.)และงานด้านต่างประเทศ

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center -ENC)รายงานว่า ภายหลังจากที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญโดยให้นายสมบูรณ์ หน่อแก้ว จากรองอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เป็นรองปลัดกระทรวงพลังงาน และนายสราวุธ แก้วตาทิพย์ จากรองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นรองปลัดกระทรวงพลังงาน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6เม.ย.2562 นั้น  ล่าสุดเมื่อวันที่ 9เม.ย.2562 นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน ได้มีการแบ่งงานให้รองปลัดทั้ง2คนแล้ว

โดยนายสมบูรณ์ หน่อแก้ว จะรับผิดชอบงานในส่วนของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กรมธุรกิจพลังงาน และพลังงานจังหวัดทั่วประเทศ   ส่วนนายสราวุธ  แก้วตาทิพย์ รับผิดชอบงานกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) และงานด้านต่างประเทศ   ทั้งนี้ถือเป็นการแบ่งงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถของรองปลัดทั้งสองคน

- Advertisment -
Advertisment