ฉายภาพการลงทุนกลุ่ม ปตท.ภายใต้วิสัยทัศน์​ใหม่ 5 ปี 9.8 แสนล้านบาท

- Advertisment-

ซีอีโอปตท.ฉายภาพการลงทุนของกลุ่มภายใต้วิสัยทัศน์​ใหม่ 5 ปี 9.8 แสนล้านบาท สร้างความมั่นคงพลังงานและขับเคลื่อนเศรษฐ​กิจประเทศ

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด ( มหาชน )​ กล่าวบรรยายถึงวิสัยทัศน์​ใหม่ของกลุ่ม ปตท.“Powering Life with Future Energy and Beyond ขับเคลื่อนทุกชีวิต ด้วยพลังแห่งอนาคต” ให้กับคณะสื่อมวลชนจากประเทศไทย ซึ่งร่วมเดินทางไปศึกษา​ดูงานธุรกิจ Life Science​ ของกลุ่ม ปตท.ที่ สหราชอาณาจักร​ เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม ที่ผ่านมา ว่า ทิศทางอุตสาหกรรมพลังงานของประเทศในอนาคตจะมุ่งสู่พลังงานสะอาดและพลังงานไฟฟ้า หรือ Go Green​ และ Go Electric​ ทำให้ กลุ่ม ปตท. ต้องมีการปรับวิสัยทัศน์​ใหม่ให้สอดคล้อง ซึ่งมีแผนการดำเนินงานให้เติบโตไปสู่ธุรกิจพลังงานอนาคตและธุรกิจใหม่ที่ไปไกลกว่าพลังงาน  โดยที่ยังให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ ตั้งแต่การสำรวจ จัดหา และผลิต พร้อมขยายฐานการค้าไปยังทุกภูมิภาคทั่วโลกและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าในตลาดสากล

อรรถ​พล ​ฤกษ์​พิบูลย์​ ซีอีโอ ​ปตท. ระหว่างการบรรยายการปรับวิสัยทัศน์​ใหม่​

ทั้งนี้จะมีการ Synergy Project ที่เรียกว่า “Project ONE” ซึ่งกลุ่ม ปตท. จะทำงานร่วมกันโดยประสานความเชี่ยวชาญด้าน Operation ของกลุ่มโรงกลั่นและปิโตรเคมี กับความเชี่ยวชาญด้าน Commercial ของ PTT Trading เข้าด้วยกัน เพื่อทำให้สามารถบริหารจัดการ Supply & Demand รวมถึงสินทรัพย์ที่กลุ่ม ปตท. ได้ลงทุนไปแล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด

- Advertisment -

โดยภาพการลงทุนภายใน 5 ปีข้างหน้า (2565-2569)​ จะใช้เงินลงทุนทั้งกลุ่ม รวมประมาณ 988,000 ล้านบาท โดยเป็นส่วนลงทุนเฉพาะ ปตท. 146,000 ล้านบาท

การลงทุนในส่วนของ Future Energy​ มี อาทิ

การขยายฐานการค้า LNG ส่งเสริมการเป็น Regional LNG Hub เพื่อมุ่งสู่การเป็น Global LNG Player  รองรับปริมาณ LNG 9 ล้านตันต่อปี ภายในปี 2573  

การรุกสู่ธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในต่างประเทศ โดยมี บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC แกนนำธุรกิจนวัตกรรมไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. เป็นแกนหลัก ด้วยเป้าหมาย 12 กิกะวัตต์ ในปี 2573

การ จัดตั้ง บริษัท อรุณ พลัส จำกัด (ARUN PLUS) เดินหน้าธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร (EV Value Chain) โดยร่วมมือกับฟ็อกซ์คอนน์ (Foxconn) จัดตั้งบริษัทร่วมทุน บริษัท ฮอริษอน พลัส จำกัด (HORIZON PLUS) เพื่อขยายตลาดและสร้างฐานการผลิต EV ในไทย มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลาง EV ในภูมิภาค และร่วมทุนกับ GPSC จัดตั้งบริษัท นูออโว พลัส จำกัด (NUOVO PLUS) เพื่อขับเคลื่อนการลงทุนด้านแบตเตอรี่ของกลุ่ม ปตท. สนับสนุนและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันในห่วงโซ่ธุรกิจแบตเตอรี่ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง (Battery Value Chain)  โดย ARUN PLUS ยังมีแผนจับมือกับพันธมิตรชั้นนำในการขยายสถานีอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station) ภายใต้แบรนด์ ออน-ไอออน (on-ion) ในทำเลศักยภาพ ให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ รวมถึงให้บริการติดตั้ง EV Charger ในที่พักอาศัย  

จัดตั้งบริษัท อีวี มี พลัส จำกัด (EVME PLUS) เพื่อให้บริการด้านดิจิทัลแพลตฟอร์ม ส่งเสริมและสร้างระบบนิเวศธุรกิจให้เกิดการใช้ EV อย่างแพร่หลายในประเทศ อาทิ บริการให้เช่า EV บริการข้อมูลเกี่ยวกับสถานีอัดประจุไฟฟ้าฯ พร้อมขยายสถานีสลับแบตเตอรี่สำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าแบบไม่ต้องรอชาร์จ ของ บริษัท สวอพ แอนด์ โก จำกัด (Swap & Go)  

จัดตั้ง บริษัท รี แอค จำกัด (ReAcc) ตัวแทนให้บริการซื้อขายด้านพลังงานสะอาดและความเป็นกลางทางก๊าซเรือนกระจกผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม ช่วยสนับสนุนให้เกิดการผลิตและการใช้พลังงานหมุนเวียนในประเทศมากขึ้น ทั้งหมดนี้เพื่อรองรับการเติบโตของตลาด EV และเพื่อสนับสนุนให้คนไทยเข้าถึงการใช้พลังงานสะอาด สอดรับกับนโยบายภาครัฐที่มุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย 
Beyond: รุกธุรกิจใหม่ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย  

การเน้นธุรกิจที่มีศักยภาพเติบโตสูงตามทิศทางโลก ด้วยการเข้าสู่ธุรกิจวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต (Life Science)  โดยมี บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จำกัด เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนธุรกิจให้เป็นรูปธรรมชัดเจน โดยมุ่งเน้นดำเนินการลงทุนในธุรกิจยา ธุรกิจวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ และธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ มีวิสัยทัศน์ก้าวขึ้นเป็นบริษัท Life Science ชั้นนำในภูมิภาค ด้วยนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์อันเป็นเลิศ เพื่อส่งเสริมด้านสาธารณสุขคนไทยให้มั่นคง  

นอกจากนี้ กลุ่ม ปตท. ยังมุ่งเข้าสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง (High Value Business) ต่อยอดจากธุรกิจปิโตรเคมี ด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง รวมทั้งเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจน้ำมันและเสริมสร้างธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Mobility & Lifestyle) เพื่อสอดรับกับความต้องการของผู้บริโภค 

  • ตลอดจนการเข้าสู่ธุรกิจโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน (Logistics & Infrastructure) ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ครอบคลุมการขนส่งสินค้าแบบครบวงจร ทั้งทางบก น้ำ และอากาศ รวมถึงการบริหารคลังสินค้า ควบคู่กับการพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดย ปตท. มีเป้าหมายมุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการขนส่งสินค้าและบริการที่เกี่ยวเนื่องแบบครบวงจร ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียน   

การมุ่งสู่ธุรกิจระบบปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ และเทคโนโลยีดิจิทัล (AI, Robotics & Digitalization) โดยร่วมกับกลุ่มมิตซุย ประเทศญี่ปุ่น จัดตั้งบริษัท พีทีที เรส จำกัด (PTT RAISE) เพื่อให้บริการด้านหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ในภาคอุตสาหกรรม จัดตั้งบริษัท เมฆาเทคโนโลยี จำกัด (Mekha Tech) ให้บริการระบบ Public Cloud และจัดตั้งบริษัท ที-อีโคซิส จำกัด (T-ECOSYS) พัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับภาคอุตสาหกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบอัตโนมัติและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน สู่การเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจของผู้ประกอบการ 

สำหรับในส่วนของงานที่เกี่ยวเนื่องกับวิสัยทัศน์ใหม่ Powering Life ซึ่งเป็นการช่วยเหลือประชาชนในทุกมิติ นับตั้งแต่ ปี 2564 -​ก.ย.2565 นั้นคิดเป็นวงเงินรวมแล้วประมาณ 17,800 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นที่เกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพชีวิต อาทิ

 “โครงการลมหายใจเดียวกัน” เพื่อช่วยเหลือสังคมจากการแพร่ระบาดของโควิด-19

“โครงการลมหายใจเพื่อน้อง” ช่วยเหลือเยาวชนจากวิกฤตการศึกษา ผ่านกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)

โครงการ “ลมหายใจเพื่อเมือง” สนับสนุนเป้าหมายของกรุงเทพมหานคร ในการปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้น โดย ปตท. จะร่วมปลูกต้นไม้ 100,000 ต้น ในพื้นที่ของ ปตท. และพื้นที่ของ กทม.

และด้านการดูแลช่วยเหลือราคาพลังงาน​ อาทิ การสนับสนุนเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง​เป็นกรณีพิเศษ

การตรึงราคาขายปลีก NGV การให้ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม การจัดหาน้ำมันเพื่อเพิ่มปริมาณ​สำรอง​ การช่วยขยายเวลาชำระหนี้ค่าเชื้อเพลิงให้ กฟผ. โดยไม่คิดดอกเบี้ย และการชะลอปรับขึ้นราคาน้ำมันขายปลีก

” วันนี้ กลุ่ม ปตท. มุ่งสร้างธุรกิจ New S-Curve เพื่อเป็นแรงสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศ และเป็นส่วนร่วมนำพาประเทศไทยให้เดินหน้าได้อย่างแข็งแรง สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร Powering Life with Future Energy and Beyond ที่มุ่งสร้างคุณค่าให้แก่สังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ” นายอรรถพล กล่าว

Advertisment

- Advertisment -.