2 บริษัทในกลุ่มกัลฟ์ ขอโอนสิทธิใบอนุญาตส่งก๊าซฯ ทางท่อให้ ปตท. ด้านสำนักงาน กกพ.เปิดรับฟังความเห็นผู้ได้รับผลกระทบถึง 13 มิ.ย. 2566 นี้

- Advertisment-

บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 1 จำกัด (โรงไฟฟ้าตาสิทธิ์ 1 ) และ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 3 จำกัด (โรงไฟฟ้าตาสิทธิ์ 3) ยื่น กกพ. ขอโอนสิทธิใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งก๊าซฯ ทางท่อ ที่ยังเหลือใช้ได้ถึงปี 2568 ให้ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ด้าน สำนักงาน กกพ. เริ่มเปิดรับฟังความเห็นผู้ได้รับผลกระทบ 29 พ.ค. – 13 มิ.ย. 2566 นี้

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center – ENC) รายงานว่า นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้ลงนามเมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2566 เปิดรับฟังความเห็นประชาชน กรณีบริษัท กัลฟ์ ทีเอส 1 จำกัด และ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 3 จำกัด ต้องการโอนสิทธิใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อก๊าซธรรมชาติตามที่ระบุไว้กับ กกพ. ให้กับ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ดังนั้น กกพ.จึงได้เปิดรับฟังความเห็นประชาชนและผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ ระหว่างวันที่ 29 พ.ค.-13 มิ.ย. 2566 นี้

สำหรับ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 1 จำกัด ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ให้ประกอบกิจการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ ตามใบอนุญาตการประกอบกิจการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ เลขที่ กกพ 01-6/58-026 ซึ่งใช้ได้ถึงวันที่ 28 เม.ย. 2568 โดยสถานประกอบการตั้งอยู่ ณ เขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

- Advertisment -

โดยขนส่งก๊าซฯ จากท่อส่งก๊าซฯ ของบริษัท กัลฟ์ วีทีพี จำกัด ที่จุดเชื่อมต่อท่อก๊าซฯ ของโครงการโรงไฟฟ้าวังตาผิน บริเวณสามแยกของถนนสายประธานนิคม และ ถนนสายลำลองนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ไปยังพื้นที่ของ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 1 จำกัด (โรงไฟฟ้าตาสิทธิ์ 1) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงให้แก่โรงไฟฟ้าตาสิทธิ์ 1 และโรงไฟฟ้าตาสิทธิ์ 2 ซึ่งอยู่ติดกัน ระยะทางไม่เกิน 0.577 กิโลเมตร โดยมีความสามารถในการส่งก๊าซฯ ไม่เกิน 43.82 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

ส่วน บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 3 จำกัด ผู้ประกอบกิจการพลังงานตาม พ.ร.บ.ประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 เป็นผู้ได้รับอนุญาตจาก กกพ. ให้ประกอบกิจการขนส่งก๊าซฯ ทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซฯ ตามใบอนุญาตการประกอบกิจการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ เลขที่ กกพ 01-6/58-029 ซึ่งใช้ได้ถึงวันที่ 8 ธ.ค. 2568 โดยสถานประกอบการตั้งอยู่ในพื้นที่อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

โดยขนส่งก๊าซธรรมชาติจากท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 4 ของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ที่จุดเชื่อมต่อท่อก๊าซฯ ณ ต.คันทรง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ไปยังพื้นที่บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 3 จำกัด (โรงไฟฟ้าตาสิทธิ์ 3 ) นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด (ระยอง) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงให้แก่โรงไฟฟ้าตาสิทธิ์ 3 และโรงไฟฟ้าตาสิทธิ์ 4 ซึ่งอยู่ติดกัน ระยะทางไม่กิน 3.022 กิโลเมตร ความสามารถในการขนส่งก๊าซฯ ไม่เกิน 43.82 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน  

ทั้งนี้ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 1 จำกัด และ บริษัท กัลฟ์ ทีเอส 3 จำกัด ต้องการขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตประกอบกิจการขนส่งก๊าซฯ ทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซฯ ดังกล่าว ให้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) อย่างไรก็ตาม สำนักงาน กกพ. ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับโอนแล้ว เห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามประกาศ กกพ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2565 สำนักงาน กกพ. จึงประกาศให้ประชาชนและผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ สามารถแสดงความคิดเห็นต่อการขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานดังกล่าว โดยแสดงความเห็นได้ที่ฝ่ายอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน สำนักงาน กกพ. เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 19 ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. หรือโทรสาร 0-2207-3506 หรือ www.erc.or.th ภายใน 13 มิ.ย. 2566 นี้

Advertisment

- Advertisment -.