ครม.​ไฟเขียวปรับเงินเดือนรองผู้ว่า กฟผ.

- Advertisment-

คณะรัฐมนตรี​เห็นชอบปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนขั้นสูงสุดของระดับรองผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย( กฟผ.) จาก​อัตรา​​ 235,900 บาท เป็นอัตรา 294,900 บาท​ หรือ​เพิ่มขึ้นอีก​ 59,000 บาท ตามที่กระทรวงพลังงาน เสนอ โดยไม่มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของ กฟผ. อย่างมีนัยสำคัญ

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน​ ( Energy​ News​ Center-ENC)​ รายงานว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่11​พ.ค.2564​ มีมติเห็นชอบในหลักการการปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนขั้นสูงสุดของผู้ปฏิบัติงาน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ระดับ 14 (รองผู้ว่าการ) จากอัตรา 235,900 บาท เป็นอัตรา 294,900 บาท ตามที่กระทรวงพลังงาน นำเสนอ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ

โดยเรื่องดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการ กฟผ. ในคราวประชุม ครั้งที่ 11/2561เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 และ​ คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ (ครรส.) ในคราวประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 และสำนักงาน ก.พ. ด้วยแล้ว รวมทั้งกระทรวงการคลังเห็นว่า การปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อฐานะทางการเงินของ กฟผ. อย่างมีนัยสำคัญ

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.