12 ผู้รับสัมปทานพร้อมใจวางหลักประกันการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม

- Advertisment-

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเผยมีบริษัทผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมในประเทศไทย 12 รายแล้วที่พร้อมใจวางหลักประกันการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในการประกอบกิจการปิโตรเลียมเพื่อแสดงออกถึงการยอมปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงกำหนดแผนงาน ประมาณการค่าใช้จ่าย และหลักประกันในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม พ.ศ. 2559 ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 80/1 และ 80/2 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เปิดเผยว่า การวางหลักประกันการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในการประกอบกิจการปิโตรเลียม เป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบของผู้รับสัมปทานปิโตรเลียม ในการปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายและหน้าที่รับผิดชอบการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม รวมทั้งทำให้รัฐมีความมั่นใจว่าผู้รับสัมปทานจะไม่ละทิ้งหน้าที่ตามกฎหมายในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งภายหลังสิ้นสุดการใช้งาน

“กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ในฐานะหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีภารกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนการสำรวจและการผลิตปิโตรเลียม โดยควบคุมให้มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และให้การผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้กำกับดูแลการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศให้ปฏิบัติตามกฎหมายปิโตรเลียมที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ซึ่งในเรื่องเกี่ยวกับการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในการประกอบกิจการปิโตรเลียมดังกล่าวนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้รับสัมปทานในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับกฎกระทรวงกำหนดแผนงาน ประมาณการค่าใช้จ่าย และหลักประกันในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในกิจการปิโตรเลียม พ.ศ. 2559

- Advertisment -

โดยที่ผ่านมามีผู้รับสัมปทาน จำนวน 12 ราย สำหรับแปลงสำรวจ จำนวน 8 แปลง ที่ได้ดำเนินการในการยื่นแผนงานการรื้อถอน และวางหลักประกันการรื้อถอนตามเงื่อนไขที่กำหนดอย่างถูกต้อง ประกอบด้วย 1. ซิโน-ยู.เอส. ปิโตรเลียม อิงค์ 2. Central Place Company Ltd. 3. Thai Offshore Petroleum Ltd. 4. Sino Thai Energy Ltd. 5. เอ็กซอน โมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ 6. บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด 7. บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่ลแนล จำกัด 8. บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 9. เมดโค เอนเนอร์จี ไทยแลนด์ (บัวหลวง) ลิมิเต็ด 10. เมดโค เอนเนอร์จี ไทยแลนด์ (อีแอนด์พี) ลิมิเต็ด 11. บริษัท บุษราคัม มโนรา จำกัด และ 12. บริษัท Tap Energy (Thailand) Pty Ltd. ซึ่งกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติต้องขอขอบคุณทุกบริษัทสำหรับความร่วมมือในการปฏิบัติตามกฎหมายของไทย และปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้ประกอบการที่ถูกต้องตามหลักเทคนิคและวิธีการปฏิบัติงานปิโตรเลียมที่ดีสำหรับการประกอบกิจการปิโตรเลียมและการอนุรักษ์ทรัพยากรปิโตรเลียม” อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกล่าว

ทั้งนี้ การวางหลักประกันการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในการประกอบกิจการปิโตรเลียมนอกจากจะเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประเทศว่าผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมจะสามารถดำเนินการรื้อถอน ฟื้นฟู ปรับปรุงสภาพพื้นที่ และจัดการสิ่งติดตั้งในการประกอบกิจการปิโตรเลียมที่เลิกใช้งานแล้วอย่างเหมาะสม โดยมีเป้าหมายที่จะให้พื้นที่เหล่านั้นกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก ยังเป็นการแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้รับสัมปทานในการดำเนินธุรกิจการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับหลักแนวคิด ESG ที่มีบทบาทมากในปัจจุบันที่ใช้ขับเคลื่อนการดำเนินงานขององค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงประเด็นพื้นฐานใน 3 ด้านที่สำคัญ ได้แก่ ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental : E) คือ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการรักษาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจ ด้านสังคม (Social : S) คือ การบริหารประโยชน์ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับองค์กร เช่น พนักงาน ลูกค้า และชุมชน อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม และด้านธรรมาภิบาล (Governance : G) คือ การดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ ภายใต้กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด และดูแลผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทอย่างเป็นธรรม ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในส่วนของบริษัทผู้รับสัมปทานโดยตรง และประเทศให้มีความมั่นคงด้านพลังงานควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสังคมที่ดีด้วย

Advertisment

- Advertisment -.