OR -PEA-GPSC จับมือศึกษาผลิตไฟจากโซลาร์เซลล์ ดิจิทัลแพลตฟอร์ม ในปั๊มและร้านอเมซอน

- Advertisment-

โออาร์ – พีอีเอ – จีพีเอสซี ร่วมลงนามความร่วมมือเพื่อศึกษาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และระบบบริหารจัดการพลังงานทดแทนในรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) ภายในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น และร้าน คาเฟ่ อเมซอน เพื่อร่วมพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ การบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

จากซ้ายไปขวา ชวลิต ซีอีโอ จีพีเอสซี จิราพร ซีอีโอ โออาร์ สมพงษ์ ผู้ว่าการพีอีเอ

เมื่อวันที่ 21พ.ย.2562 นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (พีอีเอ)  นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท  ปตท.  น้ำมันและการค้าปลีก  จำกัด  (มหาชน) (โออาร์)    และนายชวลิต  ทิพพาวนิช  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่   บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) (จีพีเอสซี) ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อศึกษาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และระบบบริหารจัดการพลังงานทดแทนในรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) ภายในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น และร้าน คาเฟ่ อเมซอน เพื่อร่วมพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ การบริหารจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด เพื่อเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  โออาร์  กล่าวว่า  โออาร์ ได้คัดเลือกสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น และร้าน คาเฟ่ อเมซอน เพื่อเป็นสถานที่ต้นแบบให้ร่วมศึกษา ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ โซลาร์ รูฟท็อป (Solar Rooftop) และระบบกักเก็บพลังงาน โดยหากเป็นไปตามเป้าหมายที่วางร่วมกันไว้ จะขยายผลการศึกษาเพิ่มเติมต่อไป

- Advertisment -

นายสมพงษ์ ปรีเปรม ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ พีอีเอ เปิดเผยว่า พีอีเอ ได้คิดค้นดิจิทัลแพลตฟอร์มด้านพลังงานเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการติดตั้งระบบ โซลาร์ รูฟท็อป ให้มีความปลอดภัยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยร่วมมือกับ โออาร์  ในการติดตั้ง  โซลาร์  รูฟท็อป  ผ่านโครงการ พีอีเอ โซลาร์ ฮีโร่ แอปพลิเคชัน  (PEA Solar Hero Application)   ภายในสถานีบริการน้ำมัน  พีทีที  สเตชั่น  พร้อมทั้งร่วมมือกับ จีพีเอสซี ในการศึกษาและพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์และดิจิทัลแพลตฟอร์มในพื้นที่ดังกล่าว     ซึ่งความร่วมมือในครั้งนี้จะสามารถทำให้ พีอีเอ ให้บริการด้านพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นการนำระบบดิจิทัลแพลตฟอร์มมาใช้เพื่อสร้างประโยชน์ต่อประชาชนอย่างยั่งยืน

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จีพีเอสซี แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้า กลุ่ม ปตท.  กล่าวว่า ความร่วมมือในการศึกษา พัฒนา การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์     และระบบบริหารจัดการพลังงานทดแทนในรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์มภายในสถานีบริการน้ำมัน พีทีที สเตชั่น และร้าน คาเฟ่ อเมซอน เป็นโครงการที่สำคัญในการพัฒนาธุรกิจสมาร์ท เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่น (Smart Energy Solution) ของ จีพีเอสซี ซึ่งนอกจากการติดตั้งระบบโซลาร์ รูฟท็อปให้สอดรับกับความต้องการใช้ไฟฟ้าของแต่ละสถานีบริการน้ำมันฯ  แล้ว  ยังมีการติดตั้งระบบ เอนเนอร์ยี่ สตอเรจ (Energy Storage System: ESS)  และเทคโนโลยีสมาร์ท  เอนเนอร์ยี่ แมเนจเม้นท์ ซิสเต็มส์ (Smart Energy Management System) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้า ที่จะเป็นประโยชน์กับทั้งผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม

Advertisment

- Advertisment -.