แนะทำแผนพลังงานชาติระยะสั้น กำหนดเป้าพลังงานสะอาดให้ชัดเจน ห่วงต้นทุนสูง กระทบค่าไฟ

N2032
- Advertisment-

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ให้ความเห็นจัดทำแผนพลังงานแห่งชาติแล้ว แนะให้กระทรวงพลังงานจัดทำเป็นแผนระยะสั้น2-5ปี และกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนเกี่ยวกับการเดินหน้าพลังงานสีเขียวทั้ง​พลังงาน​หมุนเวียน​และการลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์​ เพราะหากมีสัดส่วน​มาก​เกินไป​จะมีผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าโดยรวมของประเทศ

แหล่งข่าวกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ร่วมประชุมให้ความเห็นต่อการจัดทำแผนพลังงานแห่งชาติต่อกระทรวงพลังงานแล้ว โดยเสนอให้จัดทำแผนฯ ระยะสั้น 2- 5 ปี แทนการจัดทำระยะยาวเกิน 10 ปีขึ้นไป เนื่องจากแผนระยะยาว นำไปสู่การปฏิบัติจริงได้ยาก ขณะที่แผนระยะสั้นควรมีเป้าหมายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนว่าภายใน 2-5 ปีจะทำอะไร อย่างไร เป็นต้น

นอกจากนี้ต้องการให้กระทรวงพลังงานคำนึงถึงผลกระทบต่อราคาค่าไฟฟ้าประชาชนโดยรวมด้วย ซึ่งการกำหนดทิศทางการผลิตไฟฟ้าในอนาคตที่จะมุ่งไปสู่พลังงานสะอาดตามทิศทางโลกนั้น กระทรวงพลังงานจะต้องมีเป้าหมายชัดเจนว่าจะทำไปเพื่ออะไร เนื่องจากพลังงานสะอาดยังมีต้นทุนสูงที่ต้องคำนึงถึงราคาค่าไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้น แม้อนาคตราคาพลังงานทดแทนจะถูกลง แต่ต้องประเมินว่าคุ้มค่ากับเป้าหมายหรือไม่

- Advertisment -

ทั้งนี้หากกระทรวงพลังงานเห็นว่า การมุ่งไปสู่พลังงานสีเขียว เนื่องจากต้องการร่วมแก้ปัญหาโลกร้อน รวมทั้งป้องกันการกีดกันการค้าที่อาจเกิดจากข้อกำหนดของต่างประเทศที่จะซื้อขายสินค้าเฉพาะที่มาจากการผลิตด้วยพลังงานทดแทนเท่านั้น ถือว่าเป็นเหตุผลจำเป็นที่ต้องจัดการพลังงานให้มุ่งไปสู่พลังงานสีเขียวในอนาคต แม้จะทำให้ราคาค่าไฟฟ้าแพงขึ้นก็เชื่อว่าประชาชนยอมรับได้ แต่กระทรวงพลังงานต้องกำหนดแผนปฏิบัติการให้ชัดเจนด้วย

อย่างไรก็ตามกระทรวงพลังงานได้รับฟังความเห็นทั้งของ กกพ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบางส่วนแล้ว เพื่อนำมาวิเคราะห์ให้รอบด้านก่อนจะกำหนดแผนพลังงานแห่งชาติสำหรับนำมาใช้เป็นกรอบการดำเนินงานของกระทรวงพลังงานต่อไป

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center-ENC) รายงานว่า ทางสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) อยู่ระหว่างจัดทำแผนพลังงานแห่งชาติ (National Energy Plan) ที่คาดว่า จะนำกรอบนโยบาย เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) และคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน พิจารณาอนุมัติได้ ภายในช่วงปลายเดือน มิ.ย. 2564 นี้ หรือ ต้นเดือน ก.ค. 2564 นี้ จากนั้นจะนำมาจัดทำรายละเอียดในแผนปฏิบัติการ 5 แผน (แผนไฟฟ้า,ก๊าซธรรมชาติ,น้ำมัน,พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก และแผนอนุรักษ์พลังงาน) ก่อนเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน เช่น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และสภาหอการค้าแห่งประเทศ เป็นต้น โดยคาดว่าจะประกาศใช้แผนพลังงานแห่งชาติได้ในช่วงเดือน ก.ย. 2564 นี้เป็นต้นไป

Advertisment

- Advertisment -.