แจงเปิดยื่นสมัคร 3 กกพ.ใหม่ได้ถึง 3 ก.ย.นี้

- Advertisment-

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เปิดประชุมชี้แจงรายละเอียดการรับสมัครคัดเลือกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน แทน 3 คนที่จะพ้นวาระ 1 ต.ค. 2564 ผ่านระบบออนไลน์ โดยมีผู้สนใจกว่า 20 รายเข้าร่วมประชุมจากหลากหลายองค์กร ทั้งสภาวิศวกร, ส.อ.ท. และอดีตผู้บริหารระดับสูงกระทรวงอุตสาหกรรม ด้านเลขา กกพ. ย้ำต้องยื่นเอกสารทางไปรษณีย์และE mail เท่านั้น ห้าม Walk in เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 กำหนดยื่นเอกสาร ได้ถึง 3 ก.ย. 2564 นี้

วันนี้ 24 ส.ค. 2564 สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ( สำนักงาน กกพ.) ได้เปิดประชุมชี้แจงรายละเอียดการรับสมัครคัดเลือกเป็นกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ( กกพ.) ผ่านทางระบบออนไลน์ เพื่อสรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมเพียง 3 คนที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่ง กกพ. แทน กกพ. ที่จะพ้นวาระการดำเนินงานทั้งสิ้น 3 คน ในวันที่ 1 ต.ค. 2564 คือ นาง อรรชกา สีบุญเรือง นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ และนายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน

เบื้องต้นมีผู้เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงดังกล่าวประมาณ 20 ราย จากหลากหลายองค์กร อาทิ สภาวิศวกร,อดีตผู้บริหารระดับสูงกระทรวงอุตสาหกรรม,และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่จะมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดเอกสารการรับสมัครในครั้งนี้ โดย กกพ.เปิดให้สอบถามเป็นเวลา 1 ชั่วโมง ตั้งแต่เวลา 14.00-15.00 น. ซึ่งเสร็จเร็วกว่ากำหนดเดิม 16.00 น. เนื่องจากไม่มีคำถามเพิ่มเติม

- Advertisment -

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ชี้แจงว่า กกพ.จะเปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ตั้งแต่วันที่ 20 ส.ค. -3 ก.ย. 2564 ทั้งนี้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทาง กกพ.จึงได้ให้จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ และทางอีเมลล์เท่านั้น โดยจะไม่รับการยื่นเอกสารด้วยวิธีเดินเข้ามาส่งด้วยตัวเองเด็ดขาด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการภาครัฐในการลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

อย่างไรก็ตามภายหลังการปิดรับสมัครแล้ว ทาง กกพ.จะคัดเลือกผู้สมัครทั้งหมดให้เหลือ 9 คน เพื่อให้ผู้สมัครแสดงวิสัยทัศน์ด้วยวาจาต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ในวันที่ 13-14 ก.ย. 2564 ผ่านโปรแกรม Zoom จากนั้นคณะกรรมการฯจะคัดเลือกเพียง 3 คน ด้วยการออกเสียงลงคะแนนลับและจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ กกพ. www.erc.or.th

ทั้งนี้การคัดเลือกผู้สมัครให้เหลือเพียง 9 คน จะพิจารณาจากข้อมูลเอกสารแบบฟอร์มการรับสมัครที่กำหนดให้ผู้สมัครต้องระบุผลงานประสบการณ์และความเชี่ยวชาญที่ผ่านมา เป็นเสมือนประวัติโดยย่อ ซึ่งทางคณะกรรมการสรรหา กกพ. จะใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร โดยยืนยันว่าไม่ได้พิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะเพื่อมาทดแทน กกพ. 3 คนที่หมดวาระเท่านั้น แต่คณะกรรมการสรรหาฯ จะดูถึงภาพรวมของ กกพ.ทั้งหมดเป็นหลัก

ส่วนการแสดงวิสัยทัศน์ด้วยวาจาต่อที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ จะมีเพียง 9 คนที่ได้เข้าไปแสดงวิสัยทัศน์ ซึ่งขณะนี้คณะกรรมการสรรหาฯยังไม่ได้สรุปรายละเอียดว่าจะให้ผู้สมัครแต่ละรายใช้เวลาแสดงวิสัยทัศน์กี่นาที โดยจะแจ้งให้ทราบในภายหลังต่อไป

นอกจากนี้ยังมีคำถามเกี่ยวข้องกับประเด็นว่าทำไมต้องเซ็นต์หนังสือยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณชน ซึ่งทาง กกพ.ได้ชี้แจงว่าเป็นไปตามกฎหมายที่ให้เปิดเผยข้อมูล เนื่องจาก กกพ.ต้องส่งรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา 3 คน ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและคณะรัฐมนตรี(ครม.)พิจารณา ดังนั้นจึงต้องเปิดเผยข้อมูลและรายละเอียดของผู้ได้รับการคัดเลือกอย่างชัดเจน เพื่อให้ภาครัฐได้ทราบถึงเหตุผลความเหมาะสมที่ผ่านการคัดเลือกและไม่มีคุณลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้

สำหรับคุณสมบัติเบื้องต้น กำหนดให้ผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปี รวมถึงต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดๆ ในพรรคการเมือง และต้องไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร, สมาชิกวุฒิสภา, ข้าราชการการเมือง, สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น นอกจากนี้ต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 10 ปี ในสาขาพลังงาน คณิตศาสตร์ นิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภค หรือสาขาอื่นที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการพลังงาน ทั้งนี้หากขาดคุณสมบัติจะถูกตัดสิทธิจากการเป็นผู้สมัครหรือผู้ถูกเสนอชื่อเป็น กกพ.ทันที

คณะกรรมการ​สรรหา กกพ.คนใหม่

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าเป็น กกพ. สามารถส่งเอกสารทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยัง สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์) เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 19 ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กทม. 10330 โดยเขียนวงเล็บไว้มุมซองว่า สมัครคัดเลือกกรรมการกำกับกิจการพลังงาน โดยถือวันที่ทำการไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นสำคัญ และนำส่งไฟล์สำเนาเอกสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ recruit@erc.or.th ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ กกพ. ที่ www.erc.or.th หรือโทร 02-207-3599 ต่อ 713 หรือ 744

Advertisment

- Advertisment -.