เอ็กโก กรุ๊ป สร้าง “ครูพลังงาน” กว่า 160 คน ผ่านหลักสูตรอบรมออนไลน์

- Advertisment-

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป พัฒนาและจัดหลักสูตรอบรมออนไลน์ “ครูพลังงาน” ครบ 4 รุ่น รวมผู้ผ่านหลักสูตร 161 คน พร้อมเป็นครูพลังงานช่วยส่งเสริมทักษะการสอนและสร้างการเรียนรู้ด้านการผลิตไฟฟ้า รวมทั้งการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ผ่านสื่อดิจิทัลและนิทรรศการเสมือนจริงของศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม โดยผลการประเมินชี้ผู้ผ่านการอบรมสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริง

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอ็กโก กรุ๊ป เปิดเผยว่า ในปี 2565 บริษัทได้พัฒนาและจัดหลักสูตรอบรมออนไลน์ภายใต้ชื่อ “การจัดการเรียนรู้เพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วย Digital Learning ในการพัฒนาห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 โดยใช้นิทรรศการเสมือนจริงศูนย์เรียนรู้โรงไฟฟ้าขนอม” โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับที่มาของไฟฟ้า กระบวนการผลิตไฟฟ้า รวมทั้งการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และมีกลุ่มเป้าหมายเป็นครูระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา รวมถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจ เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวผ่านการรับรองให้เป็นหลักสูตรพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายการสอน ตามประกาศของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แล้ว

หลักสูตรอบรมออนไลน์ “ครูพลังงาน” ได้จัดขึ้นทั้งหมด 4 รุ่น รวมผู้ผ่านหลักสูตรการอบรมและผ่านการทดสอบหลังอบรม จำนวน 161 คน แบ่งเป็นครู 131 คน ผู้สนใจทั่วไป 24 คน และนักเรียนนักศึกษา 4 คน จากการประเมินผลหลังจบหลักสูตรพบว่า ผู้จบหลักสูตรทั้ง 161 คน มีความรู้ความเข้าใจด้านไฟฟ้าและพลังงาน รวมทั้งการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน รวมถึงสามารถนำความรู้ดังกล่าวและสื่อในนิทรรศการเสมือนจริงฯ ไปใช้พัฒนาการสอนในห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ดังกล่าวในการดำเนินชีวิตประจำวันและถ่ายทอดสู่ชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ด้วย

- Advertisment -

“เอ็กโก กรุ๊ป ขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จหลักสูตรอบรมออนไลน์ “ครูพลังงาน” ทั้ง 161 คน ซึ่งจะมีส่วนช่วยถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้องไปสู่เยาวชน ซึ่งเป็นวัยต้นทางที่จะเติบโตไปเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชุมชนและประเทศในอนาคต รวมถึงสามารถขยายผลกระทบเชิงบวกไปสู่การสร้างความยั่งยืนแก่สังคมและสิ่งแวดล้อมภายนอกในที่สุด” นายเทพรัตน์ กล่าว

Advertisment

- Advertisment -.