- Advertisment-

ขอนแก่น –  บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ สนับสนุนโครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลกุดน้ำใส อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

นายมนต์ชัย ทองมีศรี ผู้จัดการศูนย์ผลิตก๊าซธรรมชาติน้ำพอง (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วย นายวีระ ภูเพ่น เจ้าหน้าที่ประสานงานและความปลอดภัย (ที่ 1 จากซ้าย) เป็นตัวแทนมอบการสนับสนุนในโครงการดังกล่าว จำนวนเงิน 50,000 บาทให้แก่ นายวิรัตน์ เย็นสบาย นายกเทศมนตรี เทศบาลตำบลกุดน้ำใส (ที่ 3 จากขวา) โดยมี นายเชิดชัย ข้อยุ่น ปลัดเทศบาลตำบลกุดน้ำใส (ที่ 2 จากขวา) และนายวรพจน์ อินทรโชติ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลกุดน้ำใส (ที่ 1 จากขวา) เข้าร่วมในพิธีมอบ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลกุดน้ำใส

ในขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องซึ่งรวมถึงในจังหวัดขอนแก่นด้วยนั้น  ทางบริษัทฯ จึงได้สนับสนุนโครงการความช่วยเหลือร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลกุดน้ำใส ซึ่งมีการจัดตั้งสถานที่กักกันกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางมาจากจังหวัดควบคุมสูงสุดและเข้มงวด กลุ่มติดเชื้อที่รอรับการเข้ารักษาในโรงพยาบาล และมีการตรวจคัดกรองโรคด้วยชุดทดสอบ Rapid Antigen Test ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ และผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดเสี่ยงก่อนเข้าพื้นที่ด้วย

- Advertisment -

บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์ โพรดักชั่น โคราช อิงค์ เป็นบริษัทในเครือเอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น ในประเทศไทย ที่ได้ดำเนินการผลิตก๊าซธรรมชาติในพื้นที่อำเภอน้ำพอง  จังหวัดขอนแก่น เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

Advertisment