เอ็กซอนโมบิลสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษชุมชนคลองเตย มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์

- Advertisment-

บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด มอบเงินสนับสนุน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษชุมชนคลองเตย ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อนำไปสนับสนุนอุปกรณ์และของใช้จำเป็น รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่เสื่อมสภาพภายในศูนย์ฯ

คณะผู้บริหารของเอ็กซอนโมบิล นำโดย ดร. ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ (ที่ 3 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ คุณลีฮอง ลีม(ที่ 4 จากขวา) ExxonMobil Lead Controller คุณทิพย์ศิริ เลียวสกุล (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายกฎหมาย คุณจิริยาร์ รัตนพงศ์ไพศาล (ที่ 1 จากขวา) ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน คุณวรณัน สกุลศิริธรากุล ที่ปรึกษาฝ่ายกิจกรรมองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ และคุณวาสนา ประสิทธิ์จูตระกูล (ที่ 2 จากขวา) ที่ปรึกษาสื่อสารองค์กร ร่วมมอบเงินสนับสนุน 25,000 บาท ให้แก่ คุณสมหมาย สุขสุวรรณ์ (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการและเลขานุการ และ ดร. รสิว์ฌา เสิรมสุขสกุลชัย (ที่ 1 จากซ้าย)  กรรมการ ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษชุมชนคลองเตย

ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษชุมชนคลองเตย เป็นสถานฟื้นฟูสมรรถภาพและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กพิการทางสติปัญญาและออทิสติก ให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในชีวิตประจำวัน และช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในการดูแลเด็ก ซึ่งมาจากครอบครัวที่ยากจนในชุมชนคลองเตยและบริเวณใกล้เคียง

- Advertisment -

บริษัท เอ็กซอนโมบิล จำกัด เป็นบริษัทในเครือ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น ซึ่งให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนความเจริญสู่ชุมชน ในด้านต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขอนามัยโดยรวม 

Advertisment

- Advertisment -.