เอสโซ่และเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ส่งเสริมการเรียนรู้แบบผสมผสานที่ รร. คูคำพิทยาสรรพ์ จ.ขอนแก่น

- Advertisment-

ขอนแก่น – บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทยสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ดิจิทัลให้กับโรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ จ.ขอนแก่น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบผสมผสาน (blended learning) ซึ่งเป็นการเรียนที่ผสมกันระหว่างการเรียนแบบปกติและการเรียนออนไลน์ เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงการเรียนรู้ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ในโอกาสนี้ ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ (ที่ 5 จากขวา) กรรมการ บริษัท เอสโซ่ ฯ มอบเงินสนับสนุนจำนวน 40,000 บาท ให้แก่ สิบตำรวจโทพลทอง เพ็งวงษา (ที่ 5 จากซ้าย) ผู้อำนวยการโรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์

โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2470 เดิมชื่อ โรงเรียนบ้านคู ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 บ้านคู ตำบลคูคำ อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น มีนักเรียนประมาณ 135 คน และครู 17 ท่าน

- Advertisment -

ทั้งนี้ บริษัทเอสโซ่ฯ ได้เคยสนับสนุนงบประมาณให้โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ ในปี 2562 เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้แบบผสมผสาน (blended learning) ในระดับชั้นประถมศึกษาที่ 5-6 ของเลิร์น เอดูเคชั่น (Learn Education)

บริษัท เอสโซ่ฯ และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจการกลั่นและจัดจำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์แบบครบวงจร ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนความเจริญสู่ชุมชน ในด้านต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย 

Advertisment

- Advertisment -.