เอสโซ่และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลมอบทุนฯ นิสิตอักษรศาสตร์ เสริมความรู้บริหาร การเงิน บัญชี

ดร.ทวีศักดิ์ บรรลือสินธุ์ (แถวนั่งที่ 2 จากซ้าย) กรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธีมอบทุนโครงการนำร่องส่งเสริมความรู้พื้นฐานวิชาบริหารธุรกิจ การเงิน และการบัญชี โดยมี ภิญญดา อัศวเมธา (แถวนั่งที่ 1 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ณัฐิณี เตชาภิประณัย (แถวยืนที่ 1จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายสรรหาทรัพยากรบุคคล บริษัทเอ็กซอนโมบิล จำกัด รศ.ดร.สุรเดช โชติอุดมพันธ์ (แถวนั่งที่ 2 จากขวา) คณบดีคณะอักษรศาสตร์ และ รศ.ดร.วิลิตา ศรีอุฬารพงศ์ (แถวนั่งที่ 1 จากขวา) รับผิดชอบงานด้านวิชาการ ให้เกียรติมาร่วมในพิธีครั้งนี้
- Advertisment-

บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทยมอบทุนอุดหนุนการศึกษาแก่นิสิตระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโครงการนำร่องส่งเสริมความรู้พื้นฐานวิชาบริหารธุรกิจ การเงินและการบัญชี (Language and Accountancy Subsidy Program – LAS) เพื่อสนับสนุนนิสิต ซึ่งมีความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และภาษาศาสตร์ที่ดีอยู่แล้ว ให้ได้เพิ่มทักษะความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวิชาบริหารธุรกิจ การเงิน และการบัญชี อันจะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานและประกอบอาชีพสายธุรกิจต่อไปในอนาคต

ในโอกาสนี้ ทางบริษัทได้มอบทุนอุดหนุนการศึกษา จำนวน 20 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท  สำหรับปีการศึกษา 2562 แก่นิสิตระดับปริญญาตรี คณะอักษรศาสตร์ สังกัดสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส และภาษาเยอรมัน ที่มีผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

ในฐานะเป็นบริษัทในเครือ เอ็กซอน โมบิล คอร์ปอเรชั่น หนึ่งในบริษัทพลังงานชั้นนำระดับโลก   เอสโซ่ และ บริษัทในเครือเอ็กซอนในประเทศไทย ได้ดำเนินธุรกิจการกลั่นและจัดจำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์อย่างครบวงจร ภายใต้เครื่องหมายการค้า เอสโซ่ โมบิล และ เอ็กซอนโมบิล ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนความเจริญสู่ชุมชน ในด้านต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัยและสุขอนามัยโดยรวม  จึงได้ร่วมในโครงการนี้เพื่อพัฒนานิสิตนักศึกษารุ่นใหม่ให้ก้าวทันสู่การเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม

- Advertisment -

 

 

 

Advertisment

- Advertisment -.