- Advertisment-

เอสโซ่มอบทุนการศึกษา “เอสโซ่สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี” จำนวน 15 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท ให้แก่นิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 และ 3 ในกลุ่มสาขาวิชา STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) สาขาการบัญชี บริหารธุรกิจ การเงิน และภาษาธุรกิจ (จีน ญี่ปุ่น) จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั่วประเทศ ผ่านสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ในโอกาสนี้ นางสุดา นิลวรสกุล ประธานกรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการ บริษัทเอ็กซอนโมบิล จำกัด ได้มอบเงิน 300,000 บาท ให้แก่ รศ. ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พิธีมอบทุนจัดขึ้นที่ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

- Advertisment -

รศ.ดร.พาสิทธิ์ ได้กล่าวคำขอบคุณโดยมีใจความสำคัญว่า “ขอขอบคุณ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ที่ได้มอบทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทเอสโซ่ฯ นับเป็นตัวอย่างที่ดีของหน่วยงานภาคธุรกิจเอกชน ที่ให้ความสำคัญกับการสนับสนุน ส่งเสริมการให้โอกาสทางการศึกษาแก่นิสิต นักศึกษา นับเป็นการอำนวยประโยชน์ด้านทุนทรัพย์ให้แก่นิสิต นักศึกษา ที่ได้รับทุนให้ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา และใช้ความรู้ความสามารถที่มีให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง และทำประโยชน์คืนสู่สังคมในอนาคตต่อไป”

นางสุดา กล่าวเพิ่มเติมว่า “รู้สึกดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในการให้โอกาสทางการศึกษากับนิสิต นักศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั่วประเทศ ที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งบริษัทฯได้ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาถึง 40 ปี นับเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมาก และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทยจะยังคงให้การสนับสนุนต่อไป”

บริษัท เอสโซ่ฯ และบริษัทในเครือเอ็กซอนโมบิลในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจการกลั่นและจัดจำหน่ายน้ำมันที่มีคุณภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์แบบครบวงจร  ให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจที่ก้าวไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนความเจริญสู่ชุมชนในด้านต่างๆ ทั้งการใช้ชีวิต ความเป็นอยู่ การพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมถึงความปลอดภัยและสุขอนามัย

Advertisment

- Advertisment -.