เวทีฟังความเห็นสร้างโรงไฟฟ้าใหม่ที่แม่เมาะ คนยังห่วงเรื่องสิ่งแวดล้อมและการบริหารกองทุนฯ

- Advertisment-

เวทีรับฟังความคิดเห็นในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ครั้งที่ 1สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9ขนาด660เมกะวัตต์ ที่จัดโดยบริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด และ กฟผ.ผ่านพ้นไปด้วยดี โดยมีผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นจำนวน 2,647 คน  ซึ่งพบว่า ยังมีประเด็นความกังวลเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และการบริหารงบประมาณของกองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้า โดยทางผู้บริหารโครงการจะนำไปกำหนดขอบเขตและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เพื่อประโยชน์ของประชาชนต่อไป

งานดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ กฟผ.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เมื่อเวลา 08.00 น. และการประชุมดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเมื่อเวลาประมาณ 14.00 น.  ของวันที่ 13 กรกฎาคม 2562 โดยมีนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธาน โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นหนึ่งในขั้นตอนการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9

เวทีรับฟังความคิดเห็นในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ครั้งที่ 1สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 ที่จัดโดยบริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด และ กฟผ.

สำหรับประเด็นที่ประชาชนยังมีความกังวล เช่น ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม การบริหารงบประมาณของกองทุนพัฒนารอบโรงไฟฟ้า การดูแลด้านสุขภาพและสาธารณูปโภคให้ทั่วถึงยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาชุมชนและการสร้างงาน เป็นต้น และข้อคิดเห็นพร้อมทั้งข้อเสนอแนะของประชาชนในครั้งนี้ บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด จะนำไปเป็นกรอบการศึกษา

- Advertisment -

สำหรับการจัดรับฟังความคิดเห็นฯ ครั้งที่ 2 ซึ่งลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์และพูดคุยกับกลุ่มประชาชนถึงข้อคิดเห็นและข้อสงสัยในพื้นที่ศึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อกำหนดขอบเขตและมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้ครอบคลุมตามข้อห่วงกังวลของประชาชน หลังจากนั้นจะเป็นขั้นตอนการทบทวนและรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างรายงานฯ ครั้งที่ 3 เพื่อนำไปจัดทำรายงาน EHIA ฉบับสมบูรณ์ต่อไป

ทั้งนี้ ประชาชนยังสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อร่างฉบับนี้ได้ โดยส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะไปที่ 1. E-Mail: weenittha_w@team.co.th และ rattiya_n@team.co.th 2. คุณวีณิฐฐา วรเกียรติธนากร และคุณรัตติยา งามประดิษฐ์ โทรศัพท์ 0-2509-9000 กด 2322 หรือ 2315 โทรศัพท์มือถือ 061-564-4480 โทรสาร 0-2509-9047 3. ส่งไปยัง บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนท์ จำกัด 152 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 (ชั้น 13 โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9) ภายใน 15 วัน นับจากวันจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ จนถึงวันจันทร์ที่ 29 กรกฎาคม 2562

โครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทน เครื่องที่ 8-9 เป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อน ใช้ถ่านลิกไนต์จากเหมืองแม่เมาะเป็นเชื้อเพลิง มีขนาดกำลังผลิตติดตั้ง 660 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ที่ ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง นั้น จะดำเนินการเพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะ เครื่องที่ 8-9 ที่จะถูกปลดออกจากระบบในปี 2565 เพื่อรักษาระดับกำลังผลิตและความมั่นคงของระบบไฟฟ้าภาคเหนือ รวมถึงรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศ ตามแผนพัฒนา กำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2561-2580 (PDP2018)

Advertisment

- Advertisment -.