เริ่มแล้ว”Thailand Energy Awards 2019″ พพ.เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง-30 พ.ย.2561

- Advertisment-

เริ่มแล้ว“Thailand Energy Awards 2019” ครั้งที่20 พพ.เปิดให้หน่วยงานรัฐและเอกชนทั่วประเทศส่งผลงานด้านการพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน เข้าสมัคร ชิงรางวัล“Thailand Energy Awards 2019ตั้งแต่วันนี้ ถึง30 พ.ย.2561 

นายประพนธ์  วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)  จะมีการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ความต่อเนื่องของการดำเนินงานโครงการ Thailand Energy Awards ประจำปี 2562  หรือจัดขึ้นเป็นปีที่ 20แล้ว  โดยหน่วยงานรัฐและเอกชนทั่วประเทศ ที่สนใจสามารถส่งผลงานด้านพลังงานทดแทนและด้านการอนุรักษ์พลังงาน  เข้าสมัครชิงรางวัล ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 นี้

นายประพนธ์ กล่าว โครงการ ประกวด Thailand Energy Awards  ที่จัดขึ้นในปี 2561 ที่ผ่านมา มีผู้ประกอบการและหน่วยงานรัฐที่ได้รับรางวัลปี 2561 จำนวน 69 รางวัล จากผู้ส่งผลงานเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งสิ้น 268 ผลงาน คิดเป็นมูลค่าประหยัดด้านพลังงานรวมมากกว่า 730 ล้านบาทต่อปี สามารถลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากกว่า 140,000 ตันต่อปี นับว่าทุกภาคส่วนให้ความสำคัญในการเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น

- Advertisment -

“เป้าหมายการดำเนินโครงการดังกล่าว เป็นการส่งเสริมและชี้วัดความสำเร็จของผู้ประกอบการ และหน่วยงานรัฐ ที่พร้อมที่พัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพด้านพลังงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งส่งผลให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าในด้านของการพัฒนาพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานจนเป็นที่ยอมรับของนานาชาติสอดรับกับแนวทางการพัฒนาประเทศด้านพลังงานที่มีเป้าหมายจะพัฒนาให้เป็นพลังงาน 4.0 ซึ่งจะต้องมีทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยี  และสามารถใช้ทรัพยากรในประเทศเพื่อมาผลิตพลังงานเพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศ” นายประพนธ์ กล่าว

สำหรับเงื่อนไขการการประกวด Thailand Energy Awards จะแบ่งออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ ด้านพลังงานทดแทน ด้านอนุรักษ์พลังงาน ด้านบุคลากร ด้านพลังงานสร้างสรรค์ และด้านผู้ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน  โดย พพ.ประชาสัมพันธ์ และชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด Thailand Energy Awards 2019 พร้อมเชิญชวนผู้ประกอบการภาคธุรกิจ และอื่นๆ ที่มีการใช้พลังงานในปริมาณมากเข้าร่วมโครงการฯ 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ  ประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดขอนแก่น กรุงเทพมหานคร จังหวัดลำพูน อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จังหวัดชลบุรี หากท่านใดสนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่http://www.thailandenergyaward.com  เบอร์โทรศัพท์ 0 2184  2728 – 32 , 0 2223  0021 – 9   

Advertisment