รับฟังความเห็นแผนพีดีพีใหม่ เริ่มต้นแล้วที่ภาคเหนือ เชียงใหม่

- Advertisment-

กระทรวงพลังงานเดินสายรับฟังความเห็นแผน PDP ฉบับใหม่ทุกภูมิภาค  เริ่มโซนภาคเหนือ  ในจังหวัดเชียงใหม่

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท  รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงานเปิดเผยว่า กระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างดำเนินการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อร่างแผน PDP ฉบับใหม่ตามภูมิภาคต่างๆ โดยในวันนี้ (3 ธ.ค.61) เป็น “เวทีรับฟังความคิดเห็นต่อร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้า (Power Development Plan : PDP) ของประเทศไทย ฉบับใหม่  หรือ Public  Hearing ภาคเหนือ” ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนจากภาครัฐ เอกชน ประชาชน รวมถึงสื่อมวลชนเข้าร่วมเวทีในครั้งนี้รวมประมาณ 300 ราย

ทั้งนี้ เวทีเสวนามีการนำเสนอการพยากรณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้า (Load Forecast) และค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้ารายภูมิภาค รวมทั้ง การนำเสนอแนวทางการจัดทำ PDP โดยหลักการในการจัดทำแผน PDP ฉบับใหม่นั้น จะให้ความสำคัญใน  3 ด้านคือ

- Advertisment -

1.ด้านความมั่นคง (Security) สร้างสมดุลระบบไฟฟ้าตามรายภูมิภาค มีการพิจารณาโรงไฟฟ้าเพื่อความมั่นคงในระดับที่เหมาะสม และเพิ่มความยืดหยุ่นของระบบไฟฟ้า

2.ด้านราคา(Economy) โดยส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าที่มีต้นทุนต่ำ รักษาระดับราคาไฟฟ้าขายปลีกไม่ให้สูงขึ้น และ

3.ด้านสิ่งแวดล้อม (Ecology) ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน การพัฒนาสู่ระบบ Smart Grid เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงตลาดสู่ Prosumer ที่ผู้ใช้ไฟฟ้ากลายเป็นผู้ผลิตเองในอนาคตด้วย

นายวัฒนพงษ์ กล่าวว่า ร่างแผน PDP ฉบับใหม่จะแตกต่างจากแผนที่ผ่านมาคือ การจัดทำค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าได้มีการคำนึงถึงการผลิตไฟฟ้าใช้เอง (IPS) และการพิจารณาถึงความสมดุลของระบบไฟฟ้าตามรายภาครวมอยู่ด้วย ซึ่งภายหลังจากเดินสายรับฟังความคิดเห็นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้ว จะมีการเดินสายต่อไปยังพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดขอนแก่น ภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และภาคตะวันออก ที่จังหวัดชลบุรี หลังจากนั้นจะมีเวทีสรุปความเห็นอีกครั้งที่กรุงเทพฯ

สำหรับผลจากการรับฟังความคิดเห็นครั้งนี้ สนพ. จะรวบรวมเป็นแนวทางในการปรับปรุงร่างแผน PDP ฉบับใหม่ และจะสรุปนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และนำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป

Advertisment

- Advertisment -.