เผย 5 รายชื่อบอร์ดปตท.ตั้งใหม่ เปรมฤทัย ,กฤษณะ ,รุ่งโรจน์ ,กิตติพงษ์,สุพัฒนพงษ์

- Advertisment-

เผย 5 รายชื่อบอร์ดปตท.ตั้งใหม่ มีหน้าใหม่ 3 คน คือ เปรมฤทัย , กฤษณะ ,รุ่งโรจน์ ในขณะที่อีก 2 คน คือ  กิตติพงษ์ และ สุพัฒนพงษ์ ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกรอบ หลังครบวาระ

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center-ENC ) รายงานว่า นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้ทำหนังสือถึงกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 เม.ย.2563 ที่ผ่านมา ว่าด้วยการประชุมบอร์ดปตท.ที่มีการ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง ตามวาระในปี 2563 โดยมีกรรมการครบวาระ จำนวน 5 ท่านได้แก่
(1)  ตำแหน่งที่ว่าง (แทนนายณัฐชาติ จารุจินดา ที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากอายุครบ 65 ปี บริบูรณ์มีผล 17 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา )
(2) นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์
(3) นายวิชัย อัศรัสกร
(4) ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
(5) นายสราวธุ แก้วตาทิพย์

โดยความเห็นของคณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง 2 ท่าน และเสนอผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเป็นกรรมการแทนอีก 3 ท่านดังนี้
(1) นายกฤษณะ บุญยะชัย (ดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งของ นายณัฐชาติ จารุจินดา ที่ว่างลง)
(2) นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
(3) พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม (ดำรงตำแหน่งแทน นายวิชัย อัศรัสกร)
(4) ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ (ดำรงตำ แหน่งอีกวาระหนึ่ง)
(5) นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ (ดำรงตำแหน่งแทน นายสราวุธ แก้วตาทิพย์)

- Advertisment -

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติแล้วว่าบุคคลตามรายชื่อ
ดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ดำเนินงานของ ปตท. โดยกรรมการลำดับที่ (1) (3)และ (4) จะเป็นกรรมการอิสระด้วย เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพยฯ์
และ ของ ปตท .อีกทั้งบุคคลดังกล่าวทั้ง 5 ท่านได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจแล้ว ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า สำหรับ นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ซึ่งมานั่งตำแหน่งกรรมการปตท.แทน นายสราวุธ แก้วตาทิตย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาตินั้น  ถือเป็นโควต้าในส่วนของกระทรวงพลังงาน โดยคาดว่า นายสราวุธ จะได้ไปนั่งเป็นกรรมการ ในบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) หรือ จีซี แทนนางเปรมฤทัย ซึ่งถือเป็นการสลับตำแหน่งกัน

Advertisment

- Advertisment -.