เผย 5 รายชื่อบอร์ดปตท.ตั้งใหม่ เปรมฤทัย ,กฤษณะ ,รุ่งโรจน์ ,กิตติพงษ์,สุพัฒนพงษ์

- Advertisment-

เผย 5 รายชื่อบอร์ดปตท.ตั้งใหม่ มีหน้าใหม่ 3 คน คือ เปรมฤทัย , กฤษณะ ,รุ่งโรจน์ ในขณะที่อีก 2 คน คือ  กิตติพงษ์ และ สุพัฒนพงษ์ ได้รับการแต่งตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกรอบ หลังครบวาระ

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center-ENC ) รายงานว่า นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ได้ทำหนังสือถึงกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 เม.ย.2563 ที่ผ่านมา ว่าด้วยการประชุมบอร์ดปตท.ที่มีการ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง ตามวาระในปี 2563 โดยมีกรรมการครบวาระ จำนวน 5 ท่านได้แก่
(1)  ตำแหน่งที่ว่าง (แทนนายณัฐชาติ จารุจินดา ที่พ้นจากตำแหน่งเนื่องจากอายุครบ 65 ปี บริบูรณ์มีผล 17 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา )
(2) นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์
(3) นายวิชัย อัศรัสกร
(4) ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์
(5) นายสราวธุ แก้วตาทิพย์

โดยความเห็นของคณะกรรมการเห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง 2 ท่าน และเสนอผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเป็นกรรมการแทนอีก 3 ท่านดังนี้
(1) นายกฤษณะ บุญยะชัย (ดำรงตำแหน่งแทนตำแหน่งของ นายณัฐชาติ จารุจินดา ที่ว่างลง)
(2) นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)
(3) พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม (ดำรงตำแหน่งแทน นายวิชัย อัศรัสกร)
(4) ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ (ดำรงตำ แหน่งอีกวาระหนึ่ง)
(5) นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ (ดำรงตำแหน่งแทน นายสราวุธ แก้วตาทิพย์)

ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติแล้วว่าบุคคลตามรายชื่อ
ดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ดำเนินงานของ ปตท. โดยกรรมการลำดับที่ (1) (3)และ (4) จะเป็นกรรมการอิสระด้วย เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพยฯ์
และ ของ ปตท .อีกทั้งบุคคลดังกล่าวทั้ง 5 ท่านได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจแล้ว ทั้งนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

- Advertisment -

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า สำหรับ นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ซึ่งมานั่งตำแหน่งกรรมการปตท.แทน นายสราวุธ แก้วตาทิตย์ อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาตินั้น  ถือเป็นโควต้าในส่วนของกระทรวงพลังงาน โดยคาดว่า นายสราวุธ จะได้ไปนั่งเป็นกรรมการ ในบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) หรือ จีซี แทนนางเปรมฤทัย ซึ่งถือเป็นการสลับตำแหน่งกัน

Advertisment