เปิดซื้อไฟเพิ่มจากชีวมวล ชีวภาพ และขยะ แบบ Non Firm แก้วิกฤตก๊าซแพง รัฐให้ราคา 1.8931 บาทต่อหน่วย

N2032
- Advertisment-

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดรับฟังความเห็นร่างประกาศฯ รับซื้อไฟฟ้าชีวมวล ก๊าซชีวภาพ และขยะเพิ่มเติมจากผู้ผลิตไฟฟ้า SPP และ VSPP ระหว่าง 9-15 มี.ค. 2565 นี้ หลัง กพช. มีมติเห็นชอบให้รับซื้อไฟฟ้าเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงาน ระบุรายละเอียดรับซื้อแบบสัญญา Non-Firm อัตรา 1.8931 บาทต่อหน่วย โดยการไฟฟ้าจะออกประกาศรายละเอียดเปิดรับข้อเสนอขายไฟฟ้าภายในวันที่ 24 มี.ค. 2565

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center-ENC) รายงานว่า หลังจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) เมื่อวันที่ 9 มี.ค. 2565 ได้เห็นชอบการรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินจากผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานทดแทนเพิ่มเติม เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงานนั้น ล่าสุดนายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้ลงนามเปิดรับฟังความเห็นร่างระเบียบ กกพ. 2 รายการ ได้แก่

  1. ร่างระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าระยะสั้นเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงาน พ.ศ… และ 2. ร่างประกาศ กกพ. เรื่อง ประกาศเชิญชวนการรับซื้อไฟฟ้าระยะสั้นเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงาน จากผู้ผลิตไฟฟ้าที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้า พ.ศ. …. ทั้งนี้เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านพลังงานปี 2565 ตามมติคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2565 ที่ผ่านมา

โดย กกพ. กำหนดเปิดรับฟังความเห็นร่างฯ ดังกล่าวระหว่างวันที่ 9-15 มี.ค. 2565 นี้ สำหรับสาระสำคัญของร่างประกาศฯ ดังกล่าวกำหนดให้ 3 การไฟฟ้า (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. , การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ PEA และการไฟฟ้านครหลวง หรือ กฟน.) พิจารณารับซื้อไฟฟ้าเพิ่มเติมจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก(SPP) หรือผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กมาก (VSPP) ประเภทเชื้อเพลิงชีวมวล ก๊าซชีวภาพ หรือขยะ แต่ต้องเป็นผู้ผลิตไฟฟ้า SPP หรือ VSPP ที่มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) กับการไฟฟ้าอยู่ก่อนแล้ว โดยมีอัตรารับซื้อไฟฟ้าส่วนเพิ่มจากสัญญาซื้อขายไฟฟ้าเดิมในอัตรา 1.8931 บาทต่อหน่วย ทั้งนี้สัญญารับซื้อไฟฟ้าเพิ่มเติมดังกล่าวจะเป็นสัญญาแบบไม่บังคับปริมาณซื้อขายไฟฟ้า (Non-Firm) สิ้นสุดสัญญา 31 ธ.ค. 2565 หรือวันที่สัญญา PPA ฉบับเดิมสิ้นสุดลงแล้วแต่วันใดจะเกิดขึ้นก่อน

- Advertisment -

ส่วนกรอบระยะเวลาดำเนินการนั้น กำหนดให้การไฟฟ้าออกประกาศรายละเอียดต่างๆ ภายในวันที่ 24 มี.ค. 2565 จากนั้นการไฟฟ้าจะเปิดรับยื่นคำเสนอขอขายไฟฟ้า ตั้งแต่ 25 มี.ค. 2565 เป็นต้นไป โดยการไฟฟ้าจะประกาศผลการพิจารณาภายใน 14 วันถัดจากวันที่คำเสนอขอขายไฟฟ้าครบถ้วน และให้คู่สัญญาลงนามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมภายใน 7 วันนับถัดจากวันประกาศผล

สำหรับหลักการและเงื่อนไขที่การไฟฟ้าจะพิจารณารับซื้อไฟฟ้า ประกอบด้วย 1. ศักยภาพระบบไฟฟ้าสามารถรองรับปริมาณไฟฟ้าเสนอขายเพิ่มเติมได้ 2. มีความพร้อมจ่ายไฟฟ้าในปี 2565 นี้ 3. เป็นไปตามข้อกำหนดระบบโครงข่ายไฟฟ้า 4.ไม่มีการเปลี่ยนแปลงระดับแรงดันของจุดรับซื้อไฟฟ้าเดิมเพื่อรับซื้อไฟฟ้าเพิ่มเติมแต่อย่างใด และ 5.ไม่ต้องปรับปรุงระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้า เพื่อรองรับการรับซื้อไฟฟ้าในปี 2565 เป็นต้น

Advertisment

- Advertisment -.