เทคนิคสุราษฎร์ฯ เจ๋งคว้ารางวัลชนะเลิศประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ สู้โควิด ของ กฟผ.

- Advertisment-

ผลงานธนาคารปูม้าโซล่าเซลล์  ของวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์สู้โควิด ภายใต้โครงการ “Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโควิด เพื่อชุมชน ปี2 ” ของ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 กฟผ. จัดกิจกรรมการประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ เพื่อการฝึกทักษะนักประดิษฐ์ การค้นคว้า วิจัย รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ แก่เยาวชนในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งมหาวิทยาลัย วิทยาลัย อาชีวะ ทั้งของรัฐและเอกชนทั่วประเทศ ภายใต้โครงการ “Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโควิด เพื่อชุมชน ปี2”  โดยมี นางฤดีมาส ปางพุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นประธาน  ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง

ผลการตัดสินมีทั้งสิ้น 5 รางวัล คัดเลือกจาก 61 ทีมที่ส่งเข้าประกวดดังนี้

- Advertisment -

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงาน ธนาคารปูม้าโซล่าเซลล์ นวัตกรรมเพื่อสังคมที่ยั่งยืน จากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ได้รับเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและประกาศนียบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ผลงานโครงการผลิตภัณฑ์จากใยกล้วยนาโนย้อมสี  จากวิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี ได้รับเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ผลงานต้นแบบนวัตกรรมตัวเก็บประจุยิ่งยวดจากถ่านหินลิกไนต์  จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  ได้รับเงินรางวัล จำนวน 15,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

รางวัลชมเชย ได้แก่ ผลงาน เครื่องช่วยแช่ข้าวและบ่มข้าวด้วยวิธีการนึ่งด้วยไอน้ำ เพื่อทำ ข้าวฮางงอก จากวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี  ได้รับเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

และรางวัล Popular Vote ผลงานเครื่องช่วยแช่ข้าวและบ่มข้าวด้วยวิธีการนึ่งด้วยไอน้ำเพื่อทำ ข้าวฮางงอก จากวิทยาลัยสารพัดช่างอุบลราชธานี  ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

สำหรับโครงการ “Digiwar นักประดิษฐ์ พิชิตโควิด เพื่อชุมชน ปี2” นี้ กฟผ. จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2  เพื่อเสริมสร้างทักษะการเป็นนักประดิษฐ์ การค้นคว้า วิจัย แก่เยาวชนในระดับอุดมศึกษา

ฤดีมาส ปางพุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

นางฤดีมาส ปางพุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและประชาสัมพันธ์องค์การ  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กล่าวถึงงานในครั้งนี้ว่า นวัตกรรมถือเป็นกุญแจสำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศไทยในทุกสถานการณ์  โดยเฉพาะเมื่อโลกประสบวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อมนุษย์ในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นในด้านสุขภาพ  พฤติกรรมการใช้ชีวิต  ระบบเศรษฐกิจ รวมไปถึงสิ่งแวดล้อม ด้วยการเปลี่ยนแปลงที่กระทันหันส่งผลให้มนุษย์ต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อให้รอดพ้นจากภาวะวิกฤต ผลกระทบดังกล่าวกลายเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดกลไกผลักดันการคิดค้น “นวัตกรรมสู้โควิด”  ขึ้นอย่างมากมายในโลก

การประกวดโครงการดังกล่าวมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 ท่าน ร่วมเป็นผู้ตัดสิน ได้แก่ นายประภาพงษ์ วางทุกข์ วิศวกรระดับ 10 ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมจาก กฟผ.  ดร. ศิวรักษ์ ศิวโมกษธรรม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศ และการประยุกต์เชิงพาณิชย์ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นางสาวนพมาศ  บัววิชัยศิลป์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (สสช.)  สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน  รศ. นพ. สมบัติ มุ่งทวีพงษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายทศพล อภิกุลวณิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายเทคโนโลยี บริษัท ซีที เอเชีย            โรโบติกส์ จำกัด

คณะกรรมการตัดสินรางวัล
Advertisment

- Advertisment -.