เตรียมปรับโครงสร้างพลังงานจังหวัดทั่วประเทศ ดันขึ้นระดับสูง60 ตำแหน่งรับใหม่อีก115อัตรา

- Advertisment-

กระทรวงพลังงานเตรียมปรับโครงส้รางและบทบาทพลังงานจังหวัดทั่วประเทศ เน้นนำนโยบายตามยุทธศาสตร์ชาติลงสู่ภาคปฏิบัติ และให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัด พร้อมร่วมเป็นผู้ตรวจประเมินโครงการที่ใช้เงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ให้เป็นไปตามนโยบายกระทรวง ในขณะที่จะมีการหารือกับทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ(กพร.) เพื่อปรับอัตรากำลังและโครงสร้างของสำนักงานพลังงานจังหวัดใหม่ เพื่อดันข้าราชการพลังงานจังหวัด ขึ้นชั้นเป็นระดับอำนวยการสูง อีกจำนวน60 ตำแหน่ง  และเพิ่มอัตราในวิชาชีพด้านวิศวกร นักวิชาการ และการเงิน อีก115 ตำแหน่ง ระหว่างปี 2562-2564

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยภายหลังมอบนโยบายให้ข้าราชการระดับพลังงานจังหวัด ทั่วประเทศและสัมมนาเรื่องสื่อสารนโยบายพลังงานสู่การปฏิบัติปี 2562 ว่า กระทรวงพลังงานจะมีการจัดทำแผนแม่บทกระทรวงพลังงานหรือแผนปฏิบัติการ 5 ปี(2562-2566) ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  โดยเน้น4 เรื่องสำคัญ คือ การสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน  การกำกับดูแลราคา สร้างการแข่งขัน เพิ่มประสิทธิภาพ  การสร้างความยั่งยืนและเข้าถึงประชาชน และการสร้างความโปร่งใส เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาล ให้สังคมเชื่อถือ เพื่อ ให้ข้าราชการในตำแหน่งพลังงานจังหวัดที่เปรียบเสมือนเป็นตัวแทนของกระทรวงพลังงานที่อยู่ประจำในแต่ละจังหวัด นำสู่ภาคปฏิบัติ

โดยพลังงานจังหวัดในแต่ละจังหวัด จะต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลัง พ.ศ.2561 อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้มีปัญหาถูกตรวจสอบจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) และจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปปช.) ในภายหลัง  รวมทั้งจะต้องปรับบทบาทตัวเองให้เป็นผู้ที่มีความรู้ในข้อมูลพื้นฐานพลังงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบดูแล  การเป็นผู้ตรวจประเมินผลรวมกับผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน ในโครงการที่ใช้เงินจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ว่าใช้ถูกวัตถุประสงค์ และสามารถวัดผลความสำเร็จได้  รวมทั้ง การสร้างเครือข่ายและประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ หน่วยงานเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนในพื้นที่ได้

- Advertisment -

นายกุลิศ กล่าวว่า ในฐานะปลัดกระทรวงพลังงานจะไปหารือกับทาง กพร.ด้วยตนเอง  เพื่อให้กพร.เห็นชอบ ตามแผนการปรับโครงสร้างอัตรากำลังของพลังงานจังหวัด ให้สอดคล้องกับภารกิจตามนโยบายของกระทรวงพลังงาน โดยในปี 2562-2564  จะมีการปรับขั้นของพลังงานจังหวัด จากระดับอำนวยการต้น ให้เป็นระดับอำนวยการสูงเพิ่มอีก 60 ตำแหน่ง และจะเพิ่มอัตรากำลังของพนักงานในสำนักงานพลังงานจังหวัด  ในวิชาชีพวิศวกร นักวิชาการ และการเงิน เพื่อให้การทำงานของพลังงานจังหวัดมีกำลังคนเพิ่มขึ้นและมีศักยภาพสูงขึ้น อีกจำนวน 115อัตรา

นอกจากนี้ยังจะไปหารือกับทางสำนักงบประมาณ ที่พิจารณาเพิ่มงบประมาณให้กับทางสำนักงานพลังงานจังหวัด ตามที่เสนอขอ หลังจากที่ถูกตัดงบประมาณลงจาก9ล้านบาทเหลือเพียง2 ล้านบาท

สำหรับแผนงานสำคัญของกระทรวงพลังงานในปี2562 ที่ พลังงานจังหวัด จะต้องช่วยกันขับเคลื่อน  ในด้านไฟฟ้า นั้น จะต้องช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆ  การติดตามสถานการณ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ การรับเรื่องร้องเรียน และชี้แจงข้อเท็จจริงเบื้องต้น

ด้านน้ำมัน เน้นการกำกับดูแลคุณภาพน้ำมัน ความปลอดภัยและมาตรฐานปั๊มน้ำมัน โรงบรรจุก๊าซ  การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการค้าน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ    ด้านก๊าซธรรมชาติ เน้นสร้างความเข้าใจเรื่องการจัดหาเชื้อเพลิงเพื่อความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ การช่วยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในพื้นที่

ด้านพลังงานทดแทน  เน้นการจัดเก็บข้อมูล การประเมินความเป็นไปได้ของโครงการส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนในระดับครัวเรือน ชุมชน  การผลักดันโครงการนำร่องด้านพลังงานหมุนเวียน และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาในพื้นที่    และด้านการอนุรักษ์พลังงาน เน้นการสำรวจ จัดเก็บข้อมูล ประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานในระดับครัวเรือนและชุมชน  การสร้างจิตสำนึกการประหยัดพลังงานให้กับประชาชน เป็นต้น

Advertisment

- Advertisment -.