เตรียมประกาศ Mega Plan กระทรวงพลังงานหลังรัฐบาลแถลงนโยบายต่อรัฐสภา

- Advertisment-

“สนธิรัตน์” เตรียมประกาศ Mega Plan กระทรวงพลังงาน ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของไฟฟ้าที่สอดรับกับเทคโนโลยีสมัยใหม่  เชื้อเพลิงชีวภาพ การสำรวจแหล่งพลังงานใหม่ ความร่วมมือด้านพลังงานกับเพื่อนบ้าน หลังรัฐบาลแถลงนโยบายต่อรัฐสภา พร้อมสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมประเด็นที่อยู่ในความสนใจ ทั้ง แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ (PDP2018)  หรือการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในการประกอบกิจการปิโตรเลียมในอ่าวไทย ของบริษัทผู้รับสัมปทาน

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า หลังจากรัฐบาลแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภา(25-26 ก.ค.2562)แล้ว ในสัปดาห์ถัดไปกระทรวงพลังงานจะประกาศนโยบายแผนใหญ่ (Mega Plan)ของกระทรวงพลังงาน  โดยในส่วนของแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ ปี2561-2580 (PDP 2018)นั้น ได้มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน(สนพ.) ไปดำเนินการวิเคราะห์รายละเอียดในเชิงลึก มานำเสนอในสัปดาห์หน้า เพื่อที่จะนำมาพิจารณาว่ามีประเด็นใดที่จะต้องปรับให้เกิดประโยชน์หรือไม่ ทั้งงานในส่วนที่ดำเนินการไปแล้วและประเด็นที่สังคมสนใจ

นายสนธิรัตน์ กล่าวถึงกรณีการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ใช้ในการประกอบกิจการปิโตรเลียมหลังสิ้นสุดสัมปทาน ในปี 2565-2566 ทั้งแหล่งเอราวัณและบงกช ที่มีกระแสข่าวว่า ผู้รับสัมปทานรายเดิม จะฟ้องร้องกระทรวงพลังงาน ว่า ได้มอบให้อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ไปจัดทำแผนและรายละเอียดต่างๆ มานำเสนออีกครั้งในสัปดาห์หน้า โดยต้องการให้มีการเจรจากันให้เป็นที่ยุติทั้ง 2 ฝ่าย

- Advertisment -

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center-ENC )รายงานว่า  นโยบายด้านพลังงานของรัฐบาลที่จะแถลงต่อรัฐสภาในวันที่ 25ก.ค.2562 นี้ สามารถแยกแยะออกเป็นเรื่องที่กระทรวงพลังงานจะต้องดำเนินการ และหลายเรื่องเกี่ยวข้องกับแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศหรือPDP2018 และแผนพัฒนาพลังงานทดแทน(AEDP2018) และบทบาทของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.) ดังนี้

-การกระจายชนิดของเชื้อเพลิงทั้งจากฟอสซิลและจากพลังงานทดแทนอย่างเหมาะสม

-สนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทนตามศักยภาพของแหล่งเชื้อเพลิงในพื้นที่

-เปิดโอกาสให้ชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการผลิตและบริหารจัดการพลังงาน  เพื่อสร้างความมั่นคงพลังงาน 

-ส่งเสริมให้มีการใช้น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 และ B100 เพื่อเพิ่มการใช้น้ำมันปาล์มดิบ

 -จัดทําแนวทางการใช้มาตรฐานน้ำมัน EURO 5

-การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงาน อาทิ เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า และระบบกักเก็บพลังงาน  

-การสนับสนุนให้เกิดโครงสร้างตลาดไฟฟ้ารูปแบบใหม่ อาทิ แพลตฟอร์มตลาดกลางซื้อขายพลังงานไฟฟ้า

-การจัดทำโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้ารูปแบบใหม่ อาทิ ระบบหักลบหน่วยไฟฟ้าสุทธิ

-การปรับปรุงระบบการกํากับดูแลกิจการด้านพลังงานให้มีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม ราคาพลังงานสะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและรูปแบบธุรกิจด้านพลังงานในอนาคต

-ดําเนินการให้มีการสํารวจและค้นหาแหล่งพลังงานใหม่ และร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงาน

-การยกระดับโครงข่ายระบบไฟฟ้าและพลังงานให้มีความทันสมัย ทั่วถึง เพียงพอ มั่นคง และมีเสถียรภาพ โดยจัดทําแผนการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะทั้งระบบให้สามารถรองรับเทคโนโลยีด้านพลังงานสมัยใหม่ในอนาคต

– มุ่งเน้นการพัฒนาโครงข่ายภายในประเทศให้เชื่อมต่อระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันตก ตะวันออก เหนือและใต้เพื่อให้สามารถบริหารจัดการระบบไฟฟ้าและพลังงานระหว่างพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในภาคการผลิต

Advertisment

- Advertisment -.