เชลล์ปลื้มทีมผู้ชนะออกแบบเมืองแห่งอนาคต ในโครงการ IFT 2021 ตอบโจทย์การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดที่ท้าทายในปี 2050

- Advertisment-

กรุงเทพฯ –  บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย ปิดฉาก “โครงการ Imagine the Future Scenarios Competition 2021 Thailand” สุดประทับใจ หลังแข่งขันกันกว่า 6 เดือน ผู้ชนะได้แก่ ทีม Global Minds :ซึ่งจะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันเวทีนานาชาติระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง ด้านประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เชื่อมั่นในพลังของคนรุ่นใหม่ก้าวต่อไปเป็นผู้นำการออกแบบเมืองแห่งอนาคตและเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาด ประเมินปี 2050 จะมีผู้คนร่วมอยู่อาศัย ทำงาน และใช้ชีวิตในเมืองหลักเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 70 ของประชากรโลก เร่งสร้างสรรค์ Solutions ด้านพลังงานเพื่อวันนี้และอนาคต

นายปนันท์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า โครงการ Imagine the Future Scenarios Competition 2021 Thailand เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและทุกเจนเนอเรชั่น เพื่อนำไปสู่เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ Powering Progress ที่ผสานกลยุทธ์ สัดส่วนธุรกิจและผลิตภัณฑ์ ตลอดจนความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน รวมทั้งสานต่อเจตนารมณ์ Trusted Partner for Better Life พันธมิตรที่ไว้วางใจได้ ร่วมกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะการนำเสนอแนวคิดและความรู้เกี่ยวกับปัจจัยด้านต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นเมือง และมีจินตนาการที่จะสานต่อ โดยตลอดระยะเวลากว่า 6 เดือนของการแข่งขัน นักศึกษารวมถึงพี่เลี้ยงจิตอาสาของเชลล์แห่งประเทศไทยได้แลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์การเรียนรู้ และการทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เพื่ออนาคต  

นายปนันท์ ประจวบเหมาะ ประธานกรรมการ บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด 

“โครงการ Imagine the Future Scenarios Competition 2021 Thailand ได้เดินทางมาถึงรอบสุดท้ายแล้ว และผมขอแสดงความยินดีกับทีม Global Minds ที่ชนะเลิศการแข่งขันครั้งนี้ พร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่เสียสละและมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครทั้ง 62 ทีม คณะกรรมการจัดโครงการ และคณะกรรมการตัดสินโครงการ ITF 2021 Thailand กลุ่มพี่เลี้ยงจิตอาสา มูลนิธิก้าวไปคู่ไทย และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Depa) ที่ให้เกียรติร่วมสนับสนุนวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและเปิดโอกาสให้ทีมที่ชนะเลิศได้มีประสบการณ์ศึกษาดูงานด้าน Smart City อีกด้วย”

- Advertisment -

นางสาวฐิติภา ลักษณพิสุทธิ์ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด และประธานกรรมการจัดโครงการ Imagine the Future Scenarios Competition 2021 Thailand กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจกับทุกทีมที่มีส่วนร่วมกับการแข่งขันครั้งนี้ แสดงให้เห็นความตั้งใจของคนรุ่นใหม่ที่มีจินตนาการที่สร้างสรรค์ มีการทำงานเป็นทีม มีทักษะดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ซึ่งจะสามารถใช้ในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานที่ยั่งยืนในอนาคตได้ โดยจากการประเมินในกลุ่ม “Shell City Solutions” ทำให้เห็นทิศทางสถานการณ์ข้างหน้าว่าเมืองหลักของโลกจะขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทั้งอุตสาหกรรม คมนาคม ขนส่ง โดยมีเมืองเป็นศูนย์กลางชีวิตในทุกมิติ มีประชากรเคลื่อนย้ายมาพักอาศัยประมาณร้อยละ 70 ของประชากรทั่วโลก ในปี 2050

นางสาวฐิติภา ลักษณพิสุทธิ์ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด และประธานกรรมการจัดโครงการ Imagine the Future Scenarios Competition 2021 Thailand

“ขอบคุณน้องๆ คนรุ่นใหม่ในโครงการ Imagine the Future ที่ร่วมกันทำให้ภาพอนาคตของเมืองต่างๆ ชัดเจนขึ้นและเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์โซลูชั่นด้านพลังงานสำหรับวันนี้ถึงอนาคตไปด้วยกัน”

ผศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หนึ่งในคณะกรรมการตัดสินโครงการ Imagine the Future Scenarios Competition 2021 Thailand กล่าวว่า การนำเสนอแบบจำลองเมืองแห่งอนาคตของผู้เข้าแข่งขันทุกทีมในปีนี้น่าประทับใจมากมีความรู้ความเข้าใจในมิติที่รอบด้านและสร้างสรรค์ สะท้อนความสามารถของคนรุ่นใหม่ที่คิดนอกกรอบ สร้างจินตนาการที่มีความเป็นไปได้ในอนาคต

อย่างไรก็ตาม ประเด็นท้าทายความเป็นเมืองแห่งอนาคตนอกเหนือจากการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้ทันสมัยเพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้คนแล้ว ยังต้องคำนึงถึงจริยธรรมไม่ให้เกิดการล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวของบุคคลหรือไม่สร้างข้อจำกัดให้กับความแตกต่าง คำนึงถึงความหลากหลายของผู้คน ก็จะทำให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข

ผศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โครงการ Imagine the Future Scenarios Competition 2021 Thailand สนับสนุนเยาวชนในการจำลองสถานการณ์อนาคตและสร้างโซลูชันส์การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดตอบโจทย์คุณภาพชีวิตในปี 2050 ซึ่งในปีนี้ประสบความสำเร็จอย่างสูงมีผู้เข้าร่วม 62 ทีม จาก 20 มหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ ทีมเข้ารอบสุดท้าย 6 ทีม ได้ผ่านโปรแกรม Boot camp ฝึกฝนทักษะการใช้ Shell Scenarios เรียนรู้แบบจำลองสถานการณ์พลังงานในอนาคต “Sky 1.5” พร้อมความรู้จากวิทยากรชั้นนำโดยเฉพาะเรื่อง Smart City โดยเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2564 ได้มีการนำเสนอผลงานจากทีมที่เข้ารอบสุดท้ายต่อคณะกรรมการตัดสินโครงการ ITF 2021 Thailand จากนั้นได้พิจารณาคัดเลือกผลงานที่ดีที่สุด ซึ่งผู้ชนะเลิศ ได้แก่ แบบจำลองสถานการณ์อนาคตของทีม Global Minds ซึ่งเป็นการรวมตัวของนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ด้วยแนวคิดการสร้างแบบจำลอง “ฮ่องกง เมืองแห่งอนาคต” โดยได้รับเงินรางวัล 50,000 บาท และเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและตะวันออกกลาง ชิงเงินรางวัล 4,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อไป


ทีมผู้ชนะนำเสนอโมเดล ‘ฮ่องกง’ บนมิติที่ท้าทาย

ด้านน้องๆ จากทีม Global Minds ผู้ชนะเลิศโครงการ Imagine the Future Scenarios Competition 2021 Thailand โดยมีสมาชิกในทีม 5 คน ประกอบด้วย น.ส.นัชชา ยงพิพัฒน์วงศ์ จาก University of Oxford นายคณิน ตั้งชาติสิริ จาก University of Illinois at Urbana Champaign นายอยุช โคการ์ จาก University of British Columbia น.ส.ชนารดี ลีลาแม้นเทพ จาก Carnegie Mellon University และ น.ส.แครี่ เหล่าฤกษ์อุทัย จาก University of British Columbia ระบุว่า “การเปลี่ยนผ่านพลังงานเป็นโจทย์ที่ท้าทายเมืองแห่งอนาคตและคุณภาพชีวิต แต่สิ่งที่สำคัญคือการทำงานร่วมกันอย่างจริงจังขององค์กรระหว่างประเทศและในประเทศ ซึ่งไม่ใช่แค่ลงนามพันธสัญญาแต่ต้องแลกเปลี่ยนข้อมูลให้มากขึ้นด้วย โดยในการแข่งขันครั้งนี้ทีม Global Minds ได้ศึกษาและประยุกต์ใช้ Shell Scenario สร้างแบบจำลองเมืองแห่งอนาคต โดยนำ ฮ่องกง เป็นต้นแบบในการขับเคลื่อนความท้าทายมิติต่างๆ ส่วนของประเทศไทยเองก็สามารถนำแนวทางนี้มาปรับใช้เช่นกัน สุดท้ายพวกเราขอขอบคุณโครงการ Imagine the Future Scenarios Competition 2021 Thailand ที่สร้างประสบการณ์ดีๆ ให้คนรุ่นใหม่มีโอกาสเรียนรู้ทักษะนอกเหนือจากในมหาวิทยาลัย ได้พัฒนาตัวเองและดูแลโลกอนาคตได้ดียิ่งขึ้น” 

Advertisment

- Advertisment -.