เชฟรอน สนับสนุนโครงการศูนย์การเรียนรู้ย่านเมืองเก่า คิด บวก ดี จังหวัดสงขลาอย่างต่อเนื่อง

- Advertisment-

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด เดินหน้าสนับสนุน ภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคมดำเนินโครงการ “ศูนย์การเรียนรู้ย่านเมืองเก่า คิด บวก ดี (Kid + Dee Historic Center)” จังหวัดสงขลา ประจำปี 2565  ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 – กันยายน 2566 เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดสงขลา ผ่านงานศิลปะ ดนตรี นิทรรศการ และกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่าสงขลา และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด ตลอดจนยกระดับเมืองเก่าสงขลาสู่การเป็นเมืองมรดกโลก

นายชาทิตย์ ห้วยหงษ์ทอง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า “ตลอด 60 ปี ที่ได้ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย บริษัทเชฟรอนได้ดำเนินภารกิจจัดหาพลังงานให้กับประเทศ ควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการศูนย์การเรียนรู้ย่านเมืองเก่า คิด บวก ดี เป็นหนึ่งในโครงการเพื่อสังคมที่เรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง โดยมุ่งเสริมสร้างแหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คนรุ่นใหม่ได้ตระหนักถึงคุณค่าและมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของสงขลา สอดรับกับภารกิจสำคัญของชาวสงขลา คือ การยกระดับเมืองเก่าสงขลาสู่การเป็นเมืองมรดกโลก  ผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในอนาคต เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจที่ดียิ่งขึ้น ช่วยสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน และช่วยกันต่อยอดทางด้านศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมบ้านเรือนตึกเก่า อาหารการกิน และวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวจังหวัดสงขลา”

นายรังษี รัตนปราการ นายกภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม กล่าวว่า “โครงการศูนย์การเรียนรู้ย่านเมืองเก่า คิด บวก ดี เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกันระหว่างภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม และองค์กรภาคเครือข่ายอื่นๆ ภายใต้การสนับสนุนจากบริษัทเชฟรอนฯ โดยมีการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบ อาทิ โครงการประติมากรรมหนูแมว ที่ทำให้เกิดเป็นย่านเช็คอินที่ทันสมัย การนำเสนอนิทรรศการทางประวัติศาสตร์ผ่านศูนย์เรียนรู้ชั่วคราวในอาคารประวัติศาสตร์ฟุเจา โครงการป้ายสื่อความหมายสำหรับผู้พิการทางสายตา รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องต่อไปในอนาคต”

- Advertisment -

 ทั้งนี้ เชฟรอนได้ทำงานร่วมกับภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม เทศบาลนครสงขลา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และองค์กรภาคีเครือข่ายในจังหวัดสงขลา ดำเนินโครงการ “ศูนย์การเรียนรู้ย่านเมืองเก่า คิด บวก ดี” มาตั้งแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน รวมเป็นระยะเวลา 5 ปี  ด้วยงบประมาณรวมทั้งสิ้น 6,300,000 บาท

Advertisment