เชฟรอน จับมือภาคีเครือข่ายท้องถิ่น ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กใต้อย่างยั่งยืน

- Advertisment-

เชฟรอน ผนึกความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายท้องถิ่น ขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาสุขภาวะเด็กและเยาวชนภาคใต้ ผ่านเวที ‘คนใต้ หยัดได้ ครั้งที่ 2’ หวังให้หน่วยงานต่าง ๆ นำองค์ความรู้ขยายสู่การปฎิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างเครือข่ายภาคใต้ที่เข้มแข็ง  

บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับโครงการส่งเสริมองค์กรท้องถิ่นเพื่อพัฒนาสุขภาวะเยาวชน-มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (P2H) ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดงานสัมมนาวิชาการระดับภาคเรื่อง “บทเรียนกระบวนการขับเคลื่อนงานเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีในท้องถิ่นภาคใต้” หรืองาน “คนใต้ หยัดได้ ครั้งที่ 2” เมื่อเร็วๆ นี้ ที่จังหวัดสงขลา โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 400 คน จาก 14 จังหวัดภาคใต้ กรุงเทพมหานคร และประจวบคีรีขันธ์

- Advertisment -

งาน “คนใต้ หยัดได้” ครั้งที่ 2 เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และแบ่งปันบทเรียนการพัฒนาทักษะเรื่องสุขภาวะเด็กและเยาวชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย ผ่านบทเรียนและตัวอย่างความสำเร็จของพื้นที่ต่าง ๆ ตลอดจนแนะนำนวัตกรรมและแนวคิดทางวิชาการในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในภาคใต้ เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ นำไปเผยแพร่และขยายผล จนเกิดความร่วมมือในการทำงานด้านสุขภาวะเยาวชน สร้างเครือข่ายภาคใต้ที่เข้มแข็ง

นางภาวนา เหวียนระวี มูลนิธิแพธทูเฮลท์ (p2h) กล่าวว่า มูลนิธิแพธทูเฮลท์ได้ชักชวนภาคีระดมความร่วมมือจัดงาน ’คนใต้ หยัดได้’ ครั้งที่ 2 หลังได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเชฟรอน และผลสำเร็จจากการจัดประชุมในครั้งแรกเมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งในครั้งนี้ จะขยายเครือข่ายการเรียนรู้ร่วมกันของหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนให้กว้างออกไป โดยคัดสรรบทเรียนและตัวอย่างความสำเร็จการดำเนินงานของภาคีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน รวมถึงชักชวนตัวแทนจากหน่วยงานที่ทำงานด้านสุขภาวะเยาวชนในภาคใต้มาเข้าร่วม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และความมั่นใจที่จะนำสิ่งที่ได้จากงานสัมมนาไปปรับใช้ในการทำงานในพื้นที่ของตนต่อไป

นางภาวนา เหวียนระวี มูลนิธิแพธทูเฮลท์

ขณะที่ นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า เชฟรอนได้ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคีเครือข่าย และมูลนิธิแพธทูเฮลท์ ดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาวะเยาวชนในจังหวัดสงขลาและจังหวัดนครศรีธรรมราช มาตั้งแต่ปี 2559 และประสบความสำเร็จ ก่อให้เกิดโมเดลการทำงานและเครื่องมือที่เป็นรูปธรรม ที่สามารถนำไปปรับใช้ในการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาวะอย่างยั่งยืนในพื้นที่อื่น ๆ ได้ จึงเกิดงานสัมมนาระดับภาค ‘คนใต้หยัดได้’ เพื่อถ่ายทอดเผยแพร่องค์ความรู้และบทเรียนให้หน่วยงานต่าง ๆ นำไปเผยแพร่และขยายผลต่อเพื่อช่วยกันดูแลลูกหลานให้เติบโตเป็น ‘พลังคน’ ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน

นายอาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

สำหรับกิจกรรมภายในงาน นอกจากการเสวนาย่อยหลากหลายหัวข้อ เพื่อให้ความรู้และพัฒนาทักษะแก่คนทำงานด้านสุขภาวะเยาวชน เช่น รูปแบบวิธีการทำงาน บทเรียนความสำเร็จ มุมมองวิสัยทัศน์ของคนทำงานระดับตัวอย่าง และนวัตกรรมการทำงาน ที่นำเครื่องมือในการแก้ไขปัญหามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เป็นต้น ยังมีลานเรียนรู้ “หลาดนัดคนใต้ หยัดได้” เปิดพื้นที่ให้คนทำงานด้านสุขภาวะเยาวชนในพื้นที่ต่าง ๆ ได้มาแลกเปลี่ยนกันในบรรยากาศแบบไม่เป็นทางการเพื่อต่อยอดการเรียนรู้ เป็นเวทีให้เยาวชนได้มีส่วนร่วม รวมทั้งเปิดโอกาสให้แกนนำเยาวชนจากพื้นที่จังหวัดสงขลาและนครศรีธรรมราช ได้มาพบปะ แลกเปลี่ยน ให้เกิด “เครือข่ายเยาวชนใต้หยัดได้” ขับเคลื่อนการทำงานให้แข็งแกร่งขึ้น

นายธีรยุทธ ปรีชา คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน ตำบลเขาร้าง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ แกนนำเยาวชนที่เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ เล่าถึงโอกาสเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสภาเด็กและเยาวชน ได้ทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมต่าง ๆ เช่น ทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ พัฒนาพื้นที่ต่าง ๆ เรียนรู้ด้านอาชีพ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี จากเดิมเคยเป็นเด็กแว้นขับมอเตอร์ไซค์เสียงดัง สร้างความรำคาญให้แก่คนในชุมชน

ด้าน นายวราวุฒิ หนูสีแก้ว รองประธานสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดนครศรีธรรมราช บอกว่า ในปีนี้ สภาฯ จะเน้นขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส โดยเฉพาะเรื่องการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ หรือการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในวัยรุ่น เพราะเด็กเหล่านี้ขาดความรู้ บางคนไม่มีผู้ปกครองคอยให้คำแนะนำ ซึ่งกิจกรรมเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นได้รับการสนับสนุนจากบริษัทเชฟรอน

วราวุฒิ หนูสีแก้ว รองประธานสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดนครศรีธรรมราช (ซ้าย) และ ธีรยุทธ ปรีชา คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน ตำบลเขาร้าง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ขวา)

ทั้งนี้ เชฟรอนได้มอบงบประมาณกว่า 2 ล้านบาท แก่มูลนิธิแพธทูเฮลท์ เพื่อสนับสนุนการจัดสัมมนาวิชาการระดับภาคเพื่อส่งเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชน “คนใต้ หยัดได้” ครั้งที่ 2 และในการลงพื้นที่ประสานความร่วมมือในการทำงานด้านสุขภาวะเยาวชนอย่างยั่งยืนในภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัด กับองค์กรท้องถิ่นและภาคีโดยเฉพาะภาคสาธารณสุขในพื้นที่ต่อไป

Advertisment

- Advertisment -.