เชฟรอนส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนแก่ชุมชนในจังหวัดชุมพร

- Advertisment-

เมื่อเร็วๆ นี้ นายเกรียงไกร บัวมี (แถวหน้า-ที่ 5 จากขวา) พลังงานจังหวัดชุมพร รับมอบเทคโนโลยีพลังงานทดแทน รวมมูลค่าทั้งสิ้น 300,000 บาท จากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นำโดย นางสาวจิราภรณ์ โชติช่วง (แถวหน้า-ที่ 3 จากขวา) เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายกิจการสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ ในจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยนายเชาวรัช ทองแก้ว (แถวหน้า-ที่ 3 จากซ้าย) ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการวางแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและเข้าร่วมกิจกรรม

 กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “ส่งเสริมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนในพื้นที่จังหวัดชุมพร” เพื่อสนับสนุนภารกิจของสำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร ในการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในชุมชน เพื่อบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน รวมทั้งสร้างชุมชนต้นแบบในการใช้พลังงานทางเลือกใน 5 พื้นที่ ได้แก่ โรงเรียนบ้านบึงลัด ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านพะงุ้น และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเขาคราม อำเภอพะโต๊ะ ที่ได้สนับสนุนระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์จำนวนทั้งสิ้น 3 ระบบ สำหรับใช้ในครัวเรือนและการเกษตรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง กลุ่มเกษตรกรนากุ้ง บ้านเชิงกระ ตำบลทุ่งคา อำเภอเมือง ซึ่งสนับสนุนระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการประกอบอาชีพ และวัดแก้วประเสริฐ ที่ส่งมอบเตาชีวมวลประหยัดพลังงานสำหรับใช้ในการประกอบอาหารเพื่อแจกจ่ายประชาชนในช่วงเทศกาลต่างๆ

ทั้งนี้ การสนับสนุนดังกล่าวสอดคล้องกับการดำเนินโครงการเพื่อสังคมของเชฟรอนด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อหนุนเสริมการใช้พลังงานสะอาด ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดชุมพร

- Advertisment -
Advertisment