เชฟรอน สนับสนุนค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 28

- Advertisment-

เชฟรอนสนับสนุนค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 28 ร่วมสร้างนักอนุรักษ์ทะเลรุ่นใหม่

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นำโดย นางสาวผลใหม่ จิรยิ่งพันธ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้จัดการศูนย์ขนส่งทางอากาศนครศรีธรรมราช เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบงบประมาณสนับสนุนโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล ครั้งที่ 28 จำนวน 550,000 บาท แก่ ศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ (ที่ 2 จากขวา) รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและบริการสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ตลอดจนเพิ่มพูนความรู้และทักษะในสาขานิเวศวิทยาทางทะเลทั้งในภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ แก่เยาวชนในระดับอุดมศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน – 5 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบชั้นเรียนออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โดยโครงการค่ายนิเวศวิทยาทางทะเล เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งและป่าชายเลน เพื่อวางรากฐานการสร้างบุคลากรในสาขานี้ ตลอดจนปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติให้แก่คนรุ่นใหม่ต่อไป ซึ่งตลอด 27 ปีที่ผ่านมา โครงการได้อบรมเยาวชนมาแล้วกว่า 800 คน

- Advertisment -
Advertisment