เชฟรอน รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2567

- Advertisment-

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด นำโดย นางสาวพรสุรีย์ กอนันทา (ซ้าย) รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกิจการองค์กร ได้รับมอบประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็มเสมาคุณูปการ จากพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะองค์กรผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2567 ที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 132 ปี ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ โดยรางวัลนี้จัดขึ้นเพื่อเชิดชูเกียรติต่อผู้ทำคุณประโยชน์และเป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมงานด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

พรสุรีย์ กอนันทา รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกิจการองค์กร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด

เชฟรอนได้รับรางวัลในครั้งนี้จากการดำเนินงานโครงการ “Chevron Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต” ที่เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ในรูปแบบ “รัฐร่วมเอกชน” ด้วยงบประมาณกว่า 1,160 ล้านบาท โครงการนี้มุ่งเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กรภาครัฐและผู้เกี่ยวข้อง สู่การสร้างความยั่งยืนในการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยเฉพาะในสาขาสะเต็ม หรือวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยเชฟรอนได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ อาทิเช่น คุรุสภา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และโรงเรียนภายใต้ สพฐ. กว่า 800 โรงเรียนทั่วประเทศ

ผลงานที่โดดเด่นของโครงการได้แก่ การจัดตั้งศูนย์สะเต็ม (STEM Hub) และศูนย์การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพ (TVET Hub) ใน 18 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เพื่อให้เป็นพี่เลี้ยงวิชาการในการสร้างนักอบรมต้นแบบ หรือ Master Trainers ในโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ  นอกจากนั้น ยังได้นำโมเดลสะเต็มศึกษา ทั้งหลักสูตร และเทคนิคการสอนจาก Teacher College, Columbia University และสื่อการเรียนการสอนจาก Smithsonian สหรัฐอเมริกา มาปรับใช้ในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งในและนอกห้องเรียน ทั้งสายสามัญและอาชีวศึกษา ซึ่งตลอดทั้งโครงการฯ ได้บรรลุผลสำเร็จในการบูรณาการสะเต็มศึกษาในกว่า 835 โรงเรียน มีการพัฒนาครูกว่า 10,000 คน รวมถึงมีผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการรวมกว่า 3,300,000 คน

- Advertisment -

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 62 ปีของการดำเนินกิจการด้านการสำรวจและผลิตพลังงาน เพื่อร่วมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ เชฟรอนมุ่งมั่นในการพัฒนา “พลังคน” ผ่านการจัดทำโครงการเพื่อสนับสนุนการศึกษาในด้านต่างๆ มากมาย เพื่อสร้างรากฐานการพัฒนาของประเทศอย่างยั่งยืน

Advertisment