เชฟรอนมอบทุนการศึกษา “เยาวชนคนดี” แก่สมาชิกธนาคารพัฒนาหมู่บ้านในจังหวัดนครศรีธรรมราช

- Advertisment-

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ เครือข่ายธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน ดำเนินกิจกรรมมอบทุนการศึกษา “เยาวชนคนดี” ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการ “เชฟรอน พลังใจ พลังคน เพื่อชุมชนเข้มแข็ง” เพื่อมอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานสมาชิกธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน ในพื้นที่ 3 อำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอพรหมคีรี และอำเภอท่าศาลา รวม 155 ทุน ด้วยงบประมาณทั้งสิ้น 87,500 บาท

เชฟรอนได้ดำเนินโครงการ “เชฟรอน พลังใจ พลังคน เพื่อชุมชนเข้มแข็ง” มาตั้งแต่ปี 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมศักยภาพด้านเศรษฐกิจของชุมชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยการจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านหรือธนาคารพัฒนาหมู่บ้าน และกองทุนสวัสดิการชุมชน อันช่วยส่งเสริมวินัยทางการเงิน และให้ชาวบ้านสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อสนับสนุนการประกอบอาชีพ รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนในชุมชน เพื่อนำความรู้นั้นๆ ไปพัฒนาชุมชนต่อไป

Advertisment

- Advertisment -.