เกรียงไกร เธียรนุกุล  นั่งประธาน ส.อ.ท. สมัยที่สอง ชูนโยบายยกระดับ SMEs

- Advertisment-

เกรียงไกร เธียรนุกุล  นั่งประธาน ส.อ.ท. สมัยที่สอง โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์  เน้นนโยบายการแก้ไขปัญหาให้กับ SMEs อย่างจริงจัง หวังยกระดับเป็น Smart SMEs

 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วาระปี 2567-2569 โดยมีคณะกรรมการจำนวนทั้งสิ้น 366 คน ซึ่งมาจากผู้แทนสมาชิกประเภทสามัญจากทั่วประเทศจำนวน 244 คน กรรมการประเภทแต่งตั้งที่มาจาก 46 กลุ่มอุตสาหกรรมของ ส.อ.ท. และจาก 76 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ รวม 122 คน โดยวาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้เป็นการเสนอชื่อผู้ที่จะดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย วาระปี 2567-2569 โดยที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกนายเกรียงไกร เธียรนุกุล ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) สมัยที่ 2 ณ ห้องประชุม 208-209 (ชั้น 2) ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

นายเกรียงไกร กล่าวว่า นโยบายที่ใช้ขับเคลื่อน ส.อ.ท. ในวาระแรก คือ ONE FTI (One Vision, One Team, One Goal) ที่ได้วางแผนไว้ คือ วาระแรก 2 ปีและต่อวาระสองอีก 2 ปี ซึ่งในวาระแรกได้เน้นการขับเคลื่อน First Industries หรืออุตสาหกรรมเดิม และขยายผลสู่ Next-GEN Industries ใน 12 อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่หรืออุตสาหกรรมแห่งอนาคต (S-Curves) ที่ขับเคลื่อนด้วย BCG Model (Bio-Circular-Green) ที่เป็นทิศทางของโลกในปัจจุบัน

- Advertisment -

ส่วนนโยบายใน 2 ปีข้างหน้านี้ จะให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาให้กับ SMEs อย่างจริงจัง โดยร่วมมือกับภาครัฐในการหามาตรการต่างๆ ที่จะช่วยผลักดัน SMEs ทั่วประเทศในการเปลี่ยนผ่านจาก SMEs ธรรมดาสู่ “Smart SMEs” ซึ่ง 2 ปีที่ผ่านมาทำได้ส่วนหนึ่งแล้ว แต่จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จในอีก 2 ปีข้างหน้า โดยมี 3 ส่วนที่ให้ความสำคัญ ได้แก่ 1. Go Digitalเตรียมแพ็กเกจโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สำคัญภายใต้โครงการ “Digital One” เพื่อช่วยยกระดับ SMEs ทั่วประเทศ เช่น โปรแกรมด้านการผลิต ด้านการบัญชี และด้านการควบคุมต่างๆ ที่ช่วยลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และช่วยลดรายจ่าย  2. Go Innovation เป็น SMEs “จิ๋วแต่แจ๋ว” ด้วยนวัตกรรมซึ่งจะคล้ายกับ SMEs ของไต้หวันและอิสราเอล 3. Go Global จะผลักดันผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถผลิตและขายสินค้าไปต่างประเทศได้ในมาตรฐานที่ต่างประเทศยอมรับ

Advertisment

- Advertisment -.