‘BGRIM’ อนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561 หุ้นละ 32 สตางค์

- Advertisment-

บี.กริม เพาเวอร์ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 โดยมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 32 สตางค์ คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 834 ล้านบาท

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และ นางปรียนาถ สุนทรวาทะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BGRIM พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ณ ห้องฉัตรา บอลรูม โรงแรมสยามเคมปินสกี้ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 25 เมษายน ที่ผ่านมา โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 32 สตางค์ คิดเป็นมูลค่าเงินรวมทั้งสิ้น 834 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานครึ่งแรกของปี 2561 แล้ว ในอัตราหุ้นละ 15 สตางค์ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือ สำหรับผลการดำเนินงานครึ่งหลังของปี 2561 อีก ในอัตราหุ้นละ 17 สตางค์ ซึ่งมีกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นี้

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.