- Advertisment-

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และประธานกรรมการมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นประธานเปิดโครงการออกหน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ ครั้งที่ 157 ณ ไออาร์พีซี สปอร์ต คอมเพล็กซ์ จ.ระยอง โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ร่วมในพิธี

นายรัฐพล อุณากัณฑ์พร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงสร้างสาธารณูปโภค โลจิสติกส์และปฏิบัติการเพื่อความเป็นเลิศ บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) หรือ IRPC กล่าวว่า โครงการออกหน่วยทำขาเทียมเป็นหนึ่งในโครงการ CSR ที่ IRPC ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้ดีขึ้น ควบคู่กับการสร้างสรรค์นวัตกรรมตามวิสัยทัศน์ขององค์กร โดยตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา IRPC ได้บริจาคเม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีน (Polypropylene) เกรดพิเศษจากนวัตกรรมของ IRPC ที่ได้จากการค้นคว้าวิจัยพัฒนาร่วมกับมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปีละประมาณ 20 ตัน เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต โดยตั้งแต่ปี 2554 – 2564 สามารถผลิตขาเทียมให้แก่ผู้พิการโดยใช้ผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติกของ IRPC จำนวน 32,632 ขา

โครงการออกหน่วยทำขาเทียมได้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ได้แก่ มูลนิธิขาเทียมฯ จังหวัดระยอง สาธารณสุขจังหวัดระยอง รวมถึงบริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อีสเทิร์น โพลีแพค จำกัดซึ่งเป็นลูกค้าของ IRPC ที่ได้ให้การสนับสนุน นำเม็ดพลาสติก Polypropylene ของ IRPC ไปรีดเป็นแผ่นพลาสติก เพื่อมอบให้มูลนิธิขาเทียมฯ นำไปใช้ผลิตเบ้าขาเทียมให้ผู้พิการมาโดยตลอดตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการฯ

- Advertisment -

นอกจากนี้ IRPC ได้นำผู้บริหารและพนักงานจิตอาสาร่วมกับมูลนิธิขาเทียมฯ “ออกหน่วยทำขาเทียม” เพื่อให้การช่วยเหลือผู้พิการทุกเชื้อชาติศาสนา ให้กลับมาดำเนินชีวิตได้ปกติดังเดิม  ด้วยการบริการทำขาเทียม ซ่อมแซมขาเทียมที่ชำรุด โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อให้ผู้ที่ใช้ขาเทียมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถประกอบอาชีพได้

บริษัทฯ ได้ร่วมกับมูลนิธิขาเทียมฯ ทำการวิจัยและพัฒนาวัสดุสำหรับทำขาเทียมและอุปกรณ์ขาเทียมมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถผลิตขาเทียมและอุปกรณ์ขาเทียมที่มีคุณภาพ มีความคงทน และมีนํ้าหนักเบา ซึ่งจะทำให้ผู้พิการเคลื่อนไหวได้สะดวก สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้เช่นเดียวกันกับผู้ที่มีร่างกายปกติ  โดยผลงานจากการวิจัยพัฒนาเม็ดพลาสติก “POLIMAXX” Polypropylene Random Copolymer 3340H ซึ่งมีคุณสมบัติโปร่งแสง มีความยืดหยุ่น พื้นผิวเรียบลื่น สำหรับใช้ผลิตเบ้าขาเทียมที่สามารถมองเห็นการแนบกับตอขาของผู้พิการได้อย่างชัดเจน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2563 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (ประเภทองค์กรขนาดใหญ่) ในชื่อผลงาน “พลาสติกนวัตกรรมเพื่อคนพิการ” รวมถึงดำเนินการด้านวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยจัดเก็บและนำเศษชิ้นส่วนพลาสติก Polypropylene จากการผลิตขาเทียมของมูลนิธิขาเทียมฯ กลับมาเข้าระบบรีไซเคิล และทำการวิจัยพัฒนาเพื่อให้สามารถนำเม็ดพลาสติกรีไซเคิลนี้ ไปใช้ผลิตกายอุปกรณ์เสริมให้แก่ผู้พิการและผู้ป่วยต่อไป

ในการออกหน่วยขาเทียมพระราชทานในครั้งนี้มีผู้พิการในพื้นที่จังหวัดระยอง และจังหวัดใกล้เคียง เข้ารับบริการประมาณ 114 ราย โดยผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก Polypropylene ของ IRPC ถูกนำไปใช้ผลิตขาเทียม  ทั้งที่สำนักงานใหญ่มูลนิธิขาเทียมฯ จังหวัดเชียงใหม่ ที่หน่วยทำขาเทียมพระราชทานเคลื่อนที่ทั้งในประเทศไทย  และประเทศเพื่อนบ้าน เช่น มาเลเซีย พม่า และกัมพูชา รวมทั้งโรงงานทำขาเทียมพระราชทานที่ตั้งอยู่ตามโรงพยาบาลทั่วประเทศ จำนวน 94 แห่ง

ด้วยความมุ่งมั่นของ IRPC ที่จะเป็นองค์กรที่มีการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล ที่ให้ความสำคัญและเคารพในสิทธิมนุษยชน ช่วยลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ำทางสังคม รวมทั้งการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับพนักงานในการเป็นผู้ให้ และแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของผลิตภัณฑ์ในมิติของการสร้างประโยชน์ต่อสังคมโดยตรงอีกด้วย “IRPC สร้างสิ่งที่ดีเพื่ออนาคต”

Advertisment