สำนักงาน กกพ. เผยศาลยกฟ้อง กกพ. คดี บริษัท เทพสถิต วินด์ฟาร์มฯ ในโครงการรับซื้อไฟฟ้าสีเขียว

หมายเหตุ: ภาพประกอบโดย ENC...ไม่ใช่สถานที่เกิดเหตุ
- Advertisment-

สำนักงาน กกพ. เผยศาลปกครองเพชรบุรี ยกฟ้อง คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) คดี บริษัท เทพสถิต วินด์ฟาร์ม จำกัด ในโครงการไฟฟ้าสีเขียว ส่งผลคำสั่งทุเลาการบังคับเป็นอันสิ้นสุด นอกจากนี้ กกพ. รอศาลปกครองกลางพิพากษาคดี บริษัท วินด์ ขอนแก่น 2 จำกัด ที่ฟ้องร้อง กกพ. ต่อโครงการไฟฟ้าสีเขียวเช่นกัน ซึ่งส่งผลให้ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานลม 22 รายที่มีรายชื่อผ่านเข้าร่วมโครงการฯ ยังไม่สามารถลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าได้ คาด กกพ.รอผลพิพากษาเสร็จสิ้น ก่อนเดินหน้าเปิดรับซื้อไฟฟ้าสีเขียวเฟส 2 ต่อไป

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center – ENC) รายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้ประกาศถึงกรณีศาลปกครองเพชรบุรี ยกฟ้อง คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) คดี บริษัท เทพสถิต วินด์ฟาร์ม จำกัด โดยระบุว่า ตามที่ศาลปกครองเพชรบุรี คดีหมายเลขดำที่ 53/2566 ได้มีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งทางปกครอง ตามคำขอของผู้ฟ้องคดี คือ บริษัท เทพสถิต วินด์ฟาร์ม จำกัด ต่อ กกพ. ในคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ไว้เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่นนั้น

สำนักงาน กกพ. ขอแจ้งให้ทราบว่า เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2566 ศาลปกครองเพชรบุรี ได้มีคำพิพากษา คดีหมายเลขแดงที่ 185/2566 ได้พิพากษายกฟ้อง และให้คำสั่งทุเลาการบังตามประกาศสำนักงาน กกพ. เรื่อง “รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาอุทธรณ์ความพร้อมทางด้านเทคนิคขั้นต่ำ ตามเกณฑ์ผ่านหรือไม่ผาน (Pass/Fail Basis) โครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี พ.ศ. 2565-2573 สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง ลงวันที่ 10 มี.ค. 2566”  ที่ออกตามมติผู้ถูกฟ้องคดี (คือ กกพ.) เมื่อวันที่ 10 มี.ค.2566 เฉพาะส่วนที่ไม่มีรายชื่อของผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ผ่านการพิจารณาอุทธรณ์ตามคำสั่งศาล ลงวันที่ 29 ก.ย. 2566 สิ้นผลลงนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา

- Advertisment -

ทั้งนี้ส่งผลให้ บริษัท เทพสถิต วินด์ฟาร์มฯ ซึ่งแต่เดิมไม่ผ่านการพิจารณาของ กกพ. ให้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวอยู่แล้ว ก็จะไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ หลังศาลฯ มีคำสั่งยกฟ้อง กกพ. ดังกล่าว

อย่างไรก็ตามโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนฯ หรือ ไฟฟ้าสีเขียว ดังกล่าว ยังมีอีก 1 คดี ที่ส่งผลให้เฉพาะกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม 22 ราย ที่ผ่านการพิจารณาของ กกพ. ยังไม่สามารถลงนามในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) ได้ โดยต้องรอให้ศาลปกครองกลางพิพากษาให้เสร็จสิ้นก่อน

สำหรับคดีโครงการผลิตไฟฟ้าสีเขียว ในส่วนของพลังงานลมนั้น ที่ผ่านมาบริษัท วินด์ ขอนแก่น 2 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) ซึ่งไม่ผ่านการคัดเลือกจาก กกพ. ให้เข้าร่วมโครงการฯ เช่นกัน  ได้ฟ้องร้องต่อศาลปกครองกลางว่า กกพ. อาจออกคำสั่งโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ไม่โปร่งใส และยุติธรรม เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2566 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ศาลฯ มีคำสั่งระงับการรับซื้อไฟฟ้าจากโครงการดังกล่าว ในกลุ่มพลังงานลมขนาด 1,490.20 เมกะวัตต์ เป็นการชั่วคราว ทำให้ผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานลม 22 รายที่มีรายชื่อผ่านเข้าร่วมโครงการฯ ยังไม่สามารถลงนาม PPA ได้จนถึงปัจจุบัน

อย่างไรก็ตามโครงการฯ ดังกล่าว ทาง กกพ. ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการฯ เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 2566 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 175 ราย รวมกำลังผลิตไฟฟ้า 4,852.26 เมกะวัตต์ ซึ่งไม่รวม บริษัท เทพสถิต วินด์ฟาร์ม จำกัด และบริษัท วินด์ ขอนแก่น 2 จำกัด

โดยแบ่งเป็นพลังงานลม 22 โครงการ 1,490.20 เมกะวัตต์ , โซลาร์ฟาร์มรวมกับระบบกักเก็บพลังงาน (BESS) 24 โครงการ 994.06 เมกะวัตต์ , โซลาร์ฟาร์ม 129 โครงการ 2,368 เมกะวัตต์ ส่วนก๊าซชีวภาพจากน้ำเสีย-ของเสีย ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา

ดังนั้นปัจจุบันผู้มีรายชื่อผ่านเข้าร่วมโครงการฯ รายอื่นๆ ยกเว้นผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานลม 22 ราย ได้ทยอยเข้าสู่กระบวนการลงนาม PPA ตามกำหนดการไปบ้างแล้ว

ส่วนการจะเปิดรับซื้อไฟฟ้าสีเขียว เฟส 2 ที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) แล้วรวม 3,668.5 เมกะวัตต์นั้น แม้จะผ่านการรับฟังความเห็นประชาชนแล้ว แต่ยังไม่สามารถเปิดรับซื้อไฟฟ้าได้ เบื้องต้นอาจต้องรอให้กรณีไฟฟ้าพลังงานลม เฟสแรก ที่ยังอยู่ในกระบวนการของศาลฯ มีการพิพากษาให้เรียบร้อยก่อน จากนั้นจึงจะรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เพื่อพิจารณาการเปิดโครงการฯ  เฟส 2 ต่อไป

Advertisment

- Advertisment -.