สำนักงาน กกพ. เปิดให้ยื่นเสนอโครงการ “จัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า มาตรา 97(5)” วงเงินรวม 250 ล้านบาท ถึง 14 มิ.ย. 2567

- Advertisment-

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดรับข้อเสนอ “โครงการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า มาตรา 97(5) ปี 2567 ถึงวันที่ 14 มิ.ย. 2567 วงเงินรวม 250 ล้านบาท  เน้นส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านพลังงาน ภายใต้หัวข้อใช้พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน (Clean Energy for Life) โดย 4 องค์กรที่สามารถยื่นขอรับเงินกองทุนฯ ได้แก่ หน่วยงานรัฐ, สถาบันการศึกษา, องค์กรไม่แสวงหากำไร และหน่วยงานด้านสื่อสารมวลชน

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center-ENC) รายงานว่า นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้ลงนามประกาศเปิดรับข้อเสนอ “โครงการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า มาตรา 97(5) เพื่อส่งเสริมสังคมและประชาชนให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567” โดยจะแบ่งการรับสมัครเป็น 3 หัวข้อ วงเงินรวม 250 ล้านบาท ซึ่งจะเปิดรับข้อเสนอโครงการดังกล่าวจนถึงวันที่ 14 มิ.ย. 2567

สำหรับการรับสมัครทั้ง 3 หัวข้อ ได้แก่ หัวข้อที่ 1. การสร้างความรู้ ความตระหนักด้านไฟฟ้าและการกำกับกิจการพลังงาน วงเงินรวม 100 ล้านบาท 2. แนวโน้ม ทิศทางด้านพลังงานที่ยั่งยืน วงเงิน 100 ล้านบาท และ 3. การส่งเสริมความรู้บุคลากรและสร้างการมีส่วนร่วมด้านพลังงาน 50 ล้านบาท

- Advertisment -

โดยโครงการทั้งหมดต้องอยู่ภายใต้กรอบแนวคิดการสื่อสาร (Theme) ใช้พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคน (Clean Energy for Life) และผู้มีสิทธิ์ยื่นขอรับการจัดสรรเงินกองทุนฯ ต้องเป็นนิติบุคคลดังนี้ คือ หน่วยงานรัฐ, สถาบันการศึกษา, องค์กรไม่แสวงหากำไร และหน่วยงานด้านสื่อสารมวลชน เท่านั้น

โดยรายละเอียดเบื้องต้นของแต่ละหัวข้อเป็นดังนี้ 1.การสร้างความรู้ ความตระหนักด้านไฟฟ้าและการกำกับกิจการพลังงาน วงเงิน 100 ล้านบาท ซึ่งกำหนดให้ทุนสนับสนุนโครงการละไม่เกิน 15 ล้านบาท กรอบระยะเวลาดำเนินโครงการไม่เกิน 1 ปี ทั้งนี้ต้องจัดทำสื่อ (Media) หรือกิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เลือก (เลือก 1 ใน 4 กลุ่มเป้าหมาย) , บทความ, ชุดความรู้ทางวิชาการ, นิทรรศการ, การจัดเสวนาหรือสัมมนาทางวิชาการ และการจัดกิจกรรมร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย

สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเลือก 1 ใน 4 กลุ่ม ได้แก่ 1.ผู้นำทางสังคม (Social Leader) ผู้นำทางนโยบาย ผู้วางแผนนโยบาย (Policy Leader / Policy Planner) 2.ผู้ประกอบธุรกิจภาคเอกชน 3. สื่อมวลชนด้านพลังงาน, ด้านอุตสาหกรรม, ด้านสิ่งแวดล้อม, ด้านเศรษฐกิจและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และ 4. ประชาชนกลุ่ม Generation X (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2508-2522) และ Generation Y (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2523-2540)

หัวข้อที่ 2. แนวโน้ม ทิศทางด้านพลังงานที่ยั่งยืน วงเงิน 100 ล้านบาท โดยให้ทุนสนับสนุนโครงการละไม่เกิน 20 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 1 ปี ทั้งนี้ต้องจัดทำสื่อ (Media) หรือกิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่เลือกจาก 1 ใน 5, บทความ, ชุดความรู้ทางวิชาการ,นิทรรศการ, การจัดเสวนาหรือสัมมนาทางวิชาการ และการจัดกิจกรรมร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย

สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเลือก 1 ใน 5 กลุ่ม ได้แก่ 1.ผู้นำทางสังคม (Social Leader) ผู้นำทางนโยบาย ผู้วางแผนนโยบาย (Policy Leader / Policy Planner) 2.ผู้ประกอบธุรกิจภาคเอกชน 3. นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 4.นักศึกษาระดับอุดมศึกษา 5.ประชาชนกลุ่ม Generation X (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2508-2522) และ Generation Y (เกิดระหว่าง พ.ศ. 2523-2540)

หัวข้อที่ 3 การส่งเสริมความรู้บุคลากรและสร้างการมีส่วนร่วมด้านพลังงาน 50 ล้านบาท โดยให้ทุนสนับสนุนโครงการละไม่เกิน 10 ล้านบาท ระยะเวลาดำเนินโครงการไม่เกิน 1 ปี หรือมีระยะเวลาตามความเหมาะสมของรูปแบบและกิจกรรมที่เสนอ โดยต้องจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อการเสริมสร้างความรู้ ศักยภาพและการมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้ากับผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น การฝึกอบรม การจัดทำกิจกรรมในหลักสูตรระยะสั้น หรือระยะยาว การพัฒนาสื่อ เป็นต้น

โดยผู้ยื่นเสนอโครงการต้องเลือก 1 หัวข้อการดำเนินงาน จากที่กำหนดไว้ 3 หัวข้อ ได้แก่  1.เทคโนโลยี นวัตกรรมและรูปแบบธุรกิจใหม่ในช่วงการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 2.การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ 3. หัวข้ออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรอบแนวคิดการสื่อสารประจำปี

อย่างไรก็ตามผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ สำนักงาน กกพ. www.erc.or.th โดยจะประกาศผลผู้ได้รับการอนุมัติจัดสรรเงินกองทุนฯ ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงาน กกพ. และจะมีหนังสือแจ้งให้ทราบเพื่อเข้าทำสัญญาข้อตกลงภายใน 45 วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณา

Advertisment

- Advertisment -.