สำนักงาน กกพ. เปิดรับสมัครเลขาธิการสำนักงาน กกพ. 

- Advertisment-

เมื่อวันที่ 15 ม.ค. 2567 สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้ออกหนังสือประกาศเปิดรับสมัครคัดเลือกเลขาธิการสำนักงาน กกพ. ตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. ถึง 13 ก.พ. 2567 ทั้งนี้ เนื่องจากนายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงาน กกพ. คนปัจจุบัน ได้ดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่ 25 ธ.ค. 2562 และจะครบวาระในวันที่ 31 พ.ค. 2567 นี้ โดยคาดว่าจะประกาศชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภายในเดือน เม.ย. 2567

สำหรับผู้ที่สนใจสมัครจะต้องยื่นเอกสารและหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตัวเองที่สำนักงาน กกพ. ชั้น 19 อาคารจัตุรัสจามจุรี ถนนพญาไท ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. ถึง 13 ก.พ. 2567  เท่านั้น ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้ที่ www.erc.or.th หรือติดต่อ ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ โทร 0-2207-3599 ต่อ 713 หรือ 743

- Advertisment -


โดยตำแหน่งเลขาธิการสำนักงาน กกพ. ที่เปิดรับสมัครดังกล่าว มีวาระการปฏิบัติงาน 5 ปี หรือจนกว่าจะครบอายุ 60 ปีบริบูรณ์ โดยวิธีคัดเลือกจะพิจารณาจากเอกสารหลักฐานการสมัครก่อน จากนั้นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องแสดงวิสัยทัศน์กับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) โดยสำนักงาน กกพ.จะประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกฯ จำนวน 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1 ประกาศรายชื่อผู้สมัครในวันที่ 29 ก.พ. 2567 ,ครั้งที่ 2 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ภายในเดือน มี.ค. 2567 และครั้งที่ 3 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกภายในเดือน เม.ย. 2567 โดยสำนักงาน กกพ. จะประกาศรายชื่อดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www. erc.or.th ต่อไป


ทั้งนี้ คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครรับคัดเลือกฯ ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานด้านกิจการไฟฟ้าหรือกิจการก๊าซธรรมชาติหรือกิจการอื่นอันจะเป็นประโยชน์ต่อการกำกับกิจการพลังงานไม่น้อยกว่า 10 ปี, มีวิสัยทัศน์ มนุษยสัมพันธ์ ลักษณะผู้นำ สามารถติดต่อประสานงานได้ดีทั้งภายในประเทศและต่างประเทศรวมถึงต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีสาขาพลังงาน คณิตศาสตร์ นิติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองผู้บริโภคหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ต้องไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดๆ ในพรรคการเมือง รวมถึงต้องไม่เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ, กรรมการการเลือกตั้ง, ผู้ตรวจการแผ่นดิน, กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ, กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน, กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ หรือ สมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และต้องไม่เคยถูกวุฒิสภามีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่ง เป็นต้น อย่างไรก็ตามผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเลขาธิการสำนักงาน กกพ. จะต้องดำเนินการลาออกจากอาชีพหรือวิชาชีพเดิมภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของสำนักงาน กกพ. ต่อไป

Advertisment

- Advertisment -.