สำนักงาน กกพ. รับฟังความเห็นกรณี “ปรับลดต้นทุน Ld ค่าบริการฯ ก๊าซฯ ปี 2566-2570 เหลือ 17.75 บาท/ล้านบีทียู” ช่วยลดค่าไฟ 0.12 สต./หน่วย

- Advertisment-

คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ปรับลดต้นทุนคงที่ (Ld) ของอัตราค่าบริการเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซจากของเหลวเป็นก๊าซฯ ปี 2566-2570 เหลือ 17.75 บาทต่อล้านบีทียู ทั้งสถานี LNG มาบตาพุด แห่งที่ 1 (LMPT 1) และสถานี LNG แห่งที่ 2 (LMPT 2) ซึ่งต่ำกว่าที่ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (PTTLNG) เสนอ คาดช่วยลดต้นทุนราคาก๊าซฯ ในการผลิตไฟฟ้าของประเทศได้ประมาณ 240 ล้านบาทต่อปี หรือลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 0.12 สตางค์ต่อหน่วย โดย สำนักงาน กกพ.จะเปิดรับฟังความเห็นอัตราดังกล่าว 1-15 มี.ค. 2567 นี้

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center – ENC) รายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้เปิดรับฟังความเห็น “อัตราค่าบริการเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซส่วนของต้นทุนคงที่ (Ld) รอบการกำกับปี 2566-2570” สำหรับสถานี LNG มาบตาพุด แห่งที่ 1 (LMPT 1) และสถานี LNG แห่งที่ 2 (LMPT 2) ของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด (PTTLNG) ผ่านเว็บไซต์ของ สำนักงาน กกพ. www.erc.or.th  ระหว่างวันที่ 1-15 มี.ค. 2567

โดยสาระสำคัญของประกาศระบุว่า เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2567 คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้พิจารณาข้อเสนอการคำนวณอัตราค่าบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับผู้รับใบอนุญาตเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซฯ จากของเหลวเป็นก๊าซ ส่วนของต้นทุนคงที่ (Ld) รอบการกำกับ 5 ปี (ปี 2566-2570) สำหรับสถานี LNG มาบตาพุด แห่งที่ 1 (LMPT 1) และสถานี LNG มาบตาพุดแห่งที่ 2 (LMPT 2) ให้เป็นอัตราเดียวกันที่ 17.7598 บาทต่อล้านบีทียู ซึ่งลดลงจากปัจจุบันที่ Ld ราคา 18.3506 บาทต่อล้านบีทียู โดยเป็นอัตราค่าบริการขั้นสูงที่ผู้รับใบอนุญาตสามารถเรียกเก็บแต่ละสถานีตั้งแต่เดือน มี.ค. 2567 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเห็นชอบปรับอัตราค่าบริการจาก กกพ. ต่อไป

- Advertisment -

ทั้งนี้ กกพ.คาดว่าจะส่งผลให้ราคาเฉลี่ยก๊าซธรรมชาติใน Pool Gas ลดลงได้ประมาณ 0.2544 บาทต่อล้านบีทียู หรือประมาณ 345 ล้านบาทต่อปี โดยจะสามารถลดต้นทุนราคาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าของประเทศได้ประมาณ 240 ล้านบาทต่อปี ทำให้สามารถลดค่าไฟฟ้าได้ประมาณ 0.12 สตางค์ต่อหน่วย

อย่างไรก็ตามอัตรา Ld ดังกล่าวถือว่าต่ำกว่าที่ บริษัท PTTLNG ได้เสนออัตราค่าบริการเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซฯ ส่วนต้นทุนคงที่ หรือ Ld ดังนี้ 1. สถานี LNG มาบตาพุด แห่งที่ 1 (LMPT 1) คิดอัตรา 18.4420 บาทต่อล้านบีทียู และ 2.สถานี LNG มาบตาพุดแห่งที่ 2 (LMPT 2) คิดราคา 23.8251 บาทต่อล้านบีทียู

การปรับลดอัตราดังกล่าวเนื่องมาจากหลายปัจจัย อาทิ ค่าภาษี, ปริมาณการจองใช้สถานี, บัญชีที่ปรับแล้ว (Adjusted Account) และปริมาณการจองใช้สถานี เป็นต้น เช่น ในส่วนของ LMPT 1 มีการปรับปรุงอัตราภาษีนิติบุคคล (Tax) ลดลงจาก 30% เป็น 20% ตามการปรับปรุงภาษีนิติบุคคลใหม่ ตั้งแต่ปี 2566 ทำให้การคำนวณ Ld ลดลงจาก 24.9320 บาทต่อล้านบีทียู เหลือ 24.4972 บาทต่อล้านบีทียู หรือลดลง 0.4348 บาทต่อล้านบีทียู และค่า Adjusted Account ที่บริษัท PTTLNG เสนออยู่ที่ 979 ล้านบาท แต่ กกพ.พิจารณา ลดลงเหลือ 695 ล้านบาท หรือคิดเป็น 0.5735 บาทต่อล้านบีทียู เป็นต้น

Advertisment