สำนักงาน กกพ. ยกเลิก ERC Sandbox ระยะที่ 2 พร้อมเปิดรับโครงการใหม่ ERC Sandbox (เพิ่มเติม) แทน ระหว่าง 2-31 ต.ค.2566

- Advertisment-

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ร่วมโครงการ ERC Sandbox ระยะที่ 2 จาก 31 โครงการ  24 หน่วยงาน ระบุปริมาณกำลังผลิตติดตั้งไฟฟ้าสำหรับทดสอบซื้อขายไฟฟ้าระหว่างเอกชนกับเอกชนสูงเกินกว่าที่ภาครัฐกำหนด พร้อมเปิด “โครงการ ERC Sandbox (เพิ่มเติม)” แทนโครงการ ERC Sandbox ระยะที่ 2 เริ่มรับสมัคร 2-31 ต.ค. 2566 นี้ ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 1 ปี   

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) แจ้งว่า สำนักงาน กกพ. ได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2566 ยกเลิกรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม “โครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการด้านพลังงาน หรือ ERC Sandbox ระยะที่ 2” ตามที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้เคยประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ไว้เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2565 ซึ่งมีทั้งสิ้น 31 โครงการ จาก 24 หน่วยงาน

พร้อมกันนี้ได้ออกประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วม “โครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการด้านพลังงาน หรือ ERC Sandbox (เพิ่มเติม)” แทนโครงการ ERC Sandbox ระยะที่ 2  โดยจะเริ่มเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2-31 ต.ค. 2566

- Advertisment -

อย่างไรก็ตามสาเหตุที่สำนักงาน กกพ. ประกาศยกเลิกรายชื่อผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการ ERC Sandbox ระยะที่ 2 ด้วยเหตุผลที่ว่า ปริมาณกำลังการผลิตติดตั้งตามที่ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ 31 โครงการเสนอ เพื่อทดสอบการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างเอกชนกับเอกชนผ่านโครงข่ายของการไฟฟ้าในโครงการ ERC Sandbox ระยะที่ 2 มีปริมาณเกินกว่าที่คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เห็นชอบเมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2563 จึงต้องประกาศยกเลิกรายชื่อดังกล่าวทั้งหมด

สำหรับโครงการ ERC Sandbox เป็นการทดสอบนวัตกรรมร่วมกันระหว่าง กกพ. และผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะเน้นรูปแบบธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ ระบบ เครื่องมือ หรือบริการด้านพลังงานที่ยังไม่เคยนำมาใช้งาน หรือถ้าหากมีการใช้งานในท้องตลาดแล้ว ก็จะต้องมีความแตกต่างจากรูปแบบที่เป็นอยู่ ทั้งหมดจะต้องมุ่งเป้าหมายเพื่อเพิ่มทางเลือกให้ผู้ใช้พลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการให้บริการทางพลังงาน รองรับธุรกิจพลังงานรูปแบบใหม่ๆ สอดคล้องกับการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางพัฒนาการกำกับดูแลนวัตกรรมพลังงานสะอาด และสอดรับกับหลักเกณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม

ส่วนการเปิดรับผู้เข้าร่วม “โครงการ ERC Sandbox (เพิ่มเติม)” กำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการไม่เกิน 1 ปี โดยโครงการจะได้รับการผ่อนผันกฎระเบียบภายใต้การกำกับดูแลของ กกพ. กรณีโครงการมีความจำเป็นต้องดำเนินการทดสอบการซื้อขายไฟฟ้าระหว่างเอกชนกับเอกชนผ่านโครงข่ายของการไฟฟ้า สามารถดำเนินการซื้อขายไฟฟ้าในระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน โดยใช้อัตราค่าบริการตามที่ กกพ.กำหนด ภายใต้การกำกับของ กกพ. ร่วมกับการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่ง และต้องไม่ได้รับผลกำไรในเชิงการค้าจากการดำเนินโครงการด้วย

ทั้งนี้โครงการ ERC Sandbox (เพิ่มเติม) จะถูกใช้ทดสอบในหลายด้าน เช่น 1.การทดสอบแพล็ตฟอร์มการให้บริการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนหรือ คาร์บอนเครดิต หรือใบรับรองสิทธิการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 2.การทดสอบนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับระบบสมาร์ทกริด หรือ การเพิ่มความยืดหยุ่นของโครงข่ายไฟฟ้าเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน หรือทดสอบเพื่อรองรับรูปแบบธุรกิจซื้อขายพลังงานรูปแบบใหม่ๆ  รวมถึงทดสอบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรือเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าสำหรับบุคคลที่สาม  และการกำหนดอัตราค่าบริการที่เกี่ยวข้อง 3.การทดสอบการใช้สัญญาซื้อขายไฟฟ้ารูปแบบใหม่ๆ  และ 4. การทดสอบรูปแบบที่เป็นประโยชน์ในการกำกับดูแลนวัตกรรมพลังงานในด้าน Green Innovation, Green Regulation  

สำหรับผู้สมัครต้องเป็นหน่วยงานรัฐ หรือ นิติบุคคลที่จดทะเบียนในไทย หรือสถาบันการศึกษา โดยสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการเพียงผู้เดียวหรือเป็นกลุ่มความร่วมมือก็ได้ โดยกำหนดเปิดให้ยื่นข้อเสนอโครงการระหว่างวันที่ 2-31 ต.ค. 2566 ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน กกพ. www.erc.or.th หรือยื่นด้วยตัวเอง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 29 ธ.ค. 2566 และลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินโครงการภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาจากสำนักงาน กกพ.  ซึ่งผู้สนใจสามารถสอบถามได้ที่ฝ่ายนวัตกรรมและพัฒนาการกำกับกิจการพลังงาน โทร 0-2207-3599 ต่อ 860, 817

Advertisment