สำนักงาน กกพ. ประกาศ 550 รายชื่อผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ผ่านเกณฑ์คะแนนความพร้อมด้านเทคนิคขั้นต่ำ

- Advertisment-

สำนักงาน กกพ. ประกาศรายชื่อผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน ในรูปแบบ FiT ปี 2565 – 2573 สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง และขยะอุตสาหกรรม รวม 550 ราย ที่ผ่านเกณฑ์คะแนนความพร้อมด้านเทคนิคขั้นต่ำ ตามเกณฑ์ผ่านหรือไม่ผ่าน (Pass/Fail Basis)

นายคมกฤช ตันตระวาณิชย์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา การไฟฟ้าได้ประกาศรายชื่อผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง จำนวน 523 ราย และต่อมาสำนักงาน กกพ. ได้ประกาศผลการพิจารณาอุทธรณ์คุณสมบัติและมีผู้ที่ผ่านคุณสมบัติเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 27 ราย โดยมีผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติทั้งสิ้นรวม 550 ราย เพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคัดเลือก โดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในการประชุมครั้งที่ 4/2566 (ครั้งที่ 832) เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ได้พิจารณาเห็นชอบรายชื่อผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าที่ผ่านเกณฑ์คะแนนความพร้อมทางด้านเทคนิคขั้นต่ำ ตามเกณฑ์ผ่านหรือไม่ผ่าน (Pass/Fail Basis) ตามระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff ( FiT ) ปี 2565 – 2573 สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง พ.ศ. 2565 ซึ่งมีผู้ผ่านการพิจารณา จำนวน 318 ราย


ดูรายละเอียดรายชื่อผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าที่ผ่านเกณฑ์ฯ ได้ที่ shorturl.at/gjQ03

สำหรับเชื้อเพลิงขยะอุตสาหกรรม การไฟฟ้าได้ประกาศรายชื่อผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ
รวม 26 ราย และไม่มีผู้ผ่านการพิจารณาอุทธรณ์คุณสมบัติ โดยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ในการประชุมครั้งที่ 4/2566 (ครั้งที่ 832) เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ได้พิจารณาเห็นชอบรายชื่อผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าที่ผ่านเกณฑ์คะแนนความพร้อมทางด้านเทคนิคขั้นต่ำ ตามเกณฑ์ผ่านหรือไม่ผ่าน (Pass/Fail Basis) ตามระเบียบ กกพ. ว่าด้วยการจัดหาไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในรูปแบบ Feed-in Tariff (FiT) ปี 2565 – 2573 สำหรับขยะอุตสาหกรรม พ.ศ. 2565 ซึ่งมีผู้ผ่านการพิจารณา จำนวน 18 ราย ปริมาณเสนอขายรวม 142 เมกะวัตต์

ดูรายละเอียดรายชื่อผู้ยื่นขอผลิตไฟฟ้าที่ผ่านเกณฑ์ฯ ได้ที่ shorturl.at/gGQWZ

“สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์คะแนนความพร้อมทางด้านเทคนิคขั้นต่ำ (Pass/Fail Basis) สามารถใช้สิทธิการยื่นอุทธรณ์พร้อมเอกสารหลักฐานต่อ กกพ. ได้ภายใน 7 วันทำการนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งผล โดยสำนักงาน กกพ. จะประกาศผลการพิจารณาอุทธรณ์ความพร้อมทางด้านเทคนิคขั้นต่ำ (Pass/Fail Basis) สำหรับกลุ่มไม่มีต้นทุนเชื้อเพลิง ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2566 และขยะอุตสาหกรรม ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน กกพ. www.erc.or.th ต่อไป” นายคมกฤช กล่าว

Advertisment