สำนักงาน กกพ. ประกาศ 30 โครงการ ผ่านคัดเลือกเบื้องต้นเข้าร่วม “โครงการ ERC Sandbox (เพิ่มเติม)”

- Advertisment-

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นใน “โครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการด้านพลังงาน (ERC Sandbox) (เพิ่มเติม)” สำหรับกิจการไฟฟ้าและก๊าซธรรมชาติ รวม 30 โครงการ โดยกิจการก๊าซธรรมชาติมีผู้ผ่านการคัดเลือกรายเดียวคือ บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จำกัด (PTTGL) ส่วนกิจการไฟฟ้ามีโครงการที่ผ่านการคัดเลือก 29 โครงการ จาก 22 หน่วยงาน ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และเอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ จำกัด ได้โครงการมากที่สุด

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน (Energy News Center – ENC) รายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น “โครงการทดสอบนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีมาสนับสนุนการให้บริการด้านพลังงาน (Energy Regulatory Commission Sandbox : ERC Sandbox) (เพิ่มเติม)” สำหรับกิจการไฟฟ้าและกิจการก๊าซธรรมชาติ

โดยโครงการที่ผ่านการคัดเลือก ERC Sandbox สำหรับกิจการก๊าซธรรมชาติ มีเพียงโครงการเดียวคือ โครงการทดลอง LNG Reloading ในเชิงพาณิชย์ ของ บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จำกัด (PTTGL) ซึ่งเป็นโครงการในรูปแบบรายงานผลการศึกษา โดยไม่มีการทดสอบการซื้อขายจริง

- Advertisment -

ส่วนโครงการที่ผ่านการคัดเลือก ERC Sandbox สำหรับกิจการไฟฟ้า มีทั้งสิ้น 29 โครงการ จาก 22 หน่วยงาน โดยมี 2 หน่วยงานที่ได้โครงการมากที่สุด คือ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ผ่าน 3 โครงการ และ เอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ จำกัด ผ่าน 3 โครงการ

โดย 3 โครงการของ กฟผ. ได้แก่ 1. โครงการแพลตฟอร์มการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าแบบเพียร์ทูเพียร์ของ กฟผ. 2. โครงการ V2G และ VPP ของ กฟผ. และ 3.โครงการระบบควบคุมแรงดันไฟฟ้าและความถี่แบบอัตโนมัติโรงไฟฟ้ากังหันลมด้วยระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่หลายระบบ

ส่วน 3 โครงการของ เอสซีจี คลีนเนอร์ยี่ จำกัด ได้แก่ 1.โครงการนวัตกรรมแพลตฟอร์ม สำหรับธุรกิจซื้อขายพลังงานและคาร์บอนในรูปแบบใหม่ 2.โครงการการซื้อขายพลังงานและคาร์บอนด้วยสัญญาการซื้อขายไฟฟ้าเสมือนผ่านแพลตฟอร์มนวัตกรรมสีเขียว และ 3.โครงการการซื้อขายพลังงานและคาร์บอนผ่านสายส่งของการไฟฟ้าฯ ในรูปแบบโมเดลการกักเก็บพลังงานทางเลือกแบบเสมือน ภายในนิคมอุตสาหกรรมบ่อทอง 33

นอกจากนี้ยังมีโครงการที่น่าสนใจอื่นๆ อาทิ 1.โครงการศึกษารูปแบบธุรกิจซื้อขายไฟฟ้าผ่านคนกลางโดยเชื่อมต่อระบบโครงข่ายการไฟฟ้า TPA ภายใต้ PPA รูปแบบใหม่ ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) 2.โครงการบริการรับฝากพลังงานด้วยระบบกักเก็บพลังงานเสมือน ของการไฟฟ้านครหลวง 3.โครงการศึกษาและพัฒนาแพลตฟอร์มจับคู่พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ส่วนเหลือกับสถานีอัดประจุรถยนต์ไฟฟ้า ของ เอ็นอาร์เอส  กรีน จำกัด

4.โครงการการซื้อ-ขายพลังงานสะอาด และการรับรองคาร์บอนเครดิตในโครงการการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าครบวงจร ของ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) 5. โครงการศึกษาและทดสอบการซื้อขายพลังงานไฟฟ้าผ่านแพลตฟอร์มซื้อขายแลกเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าโดยตรงระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคภาคครัวเรือน ของ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และ 6.โครงการการทดสอบซื้อขายพลังงานไฟฟ้า จากพลังงานทดแทนและโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม ไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าหลายราย ผ่านแพลตฟอร์มซื้อขายพลังงานไฟฟ้าแบบเพียร์ทูเพียร์ ของ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) เป็นต้น   

อย่างไรก็ตามหลังจากนี้หากผู้ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้นได้ยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขของ กกพ.แล้ว จะต้องลงนามในบันทึกข้อตกลงการดำเนินโครงการร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ต่อไป

Advertisment

- Advertisment -.