สำนักงานกกพ. เปิดรับความเห็นกรณีซีพีเอฟ โอนสิทธิ์กิจการไฟฟ้าให้บริษัทลูกถึง6เม.ย.นี้

- Advertisment-

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ประกาศเปิดรับฟังความเห็นประชาชน ถึงวันที่ 6 เม.ย. 2562 นี้ ต่อกรณีบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน) ขอโอนสิทธิ์ใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงานไฟฟ้า ให้ บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด เพื่อให้สามารถต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้าหลังจากนี้ได้ เนื่องจากใบอนุญาตหมดอายุแล้วตั้งแต่ 19 พ.ค. 2561

รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(สำนักงาน กกพ. ) แจ้งว่า น.ส.นฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงาน กกพ.ได้ลงนามในประกาศ สำนักงาน กกพ. เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2562 เปิดรับฟังความเห็นประชาชน ระหว่างวันที่ 22 มี.ค. -6 เม.ย. 2562 นี้ เกี่ยวกับการขอโอนสิทธิ์ตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

โดยบริษัท ซีพีเอฟฯ ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการพลังงานตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 313 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน(กกพ.)ให้ประกอบกิจการพลังงาน ตามใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าเลขที่ 01-1(1)/56-276 ซึ่งใช้ได้ถึงวันที่ 19 พ.ค. 2561 ที่ผ่านมา ขนาดกำลังการผลิตติดตั้งรวม 4,000 กิโลโวลต์แอมแปร์ โดยสถานประกอบกิจการชื่อ โรงงานอาหารสำเร็จรูปหนองจอก ตั้งอยู่ที่ 30/3 หมู่ที่ 3 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กทม.

- Advertisment -

ทั้งนี้บริษัท ซีพีเอฟฯ มีความประสงค์ขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าดังกล่าวให้แก่ บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 128 ถนนเย็นจิต แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กทม. โดย สำนักงาน กกพ. ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้รับโอนแล้ว เห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตามระเบียบ กกพ.ว่าด้วยการขอรับใบอนุญาตและการอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2551

ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามประกาศ กกพ.เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2552 สำนักงาน กกพ. จึงขอประกาศให้ประชาชนและผู้ที่อาจได้รับผลกระทบ สามารถแสดงความคิดเห็นต่อการขอโอนสิทธิตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงานดังกล่าวได้ที่ฝ่ายใบอนุญาต สำนักงาน กกพ. หรือ www.erc.or.th ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ออกประกาศ 22 มี.ค. 2562 เป็นต้นไป จนถึงในวันที่ 6 เม.ย. 2562

อย่างไรก็ตามแม้ใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าดังกล่าวจะหมดอายุไปเมื่อ 19 พ.ค. 2561 แต่เนื่องจากบริษัท ซีพีเอฟฯ ได้ยื่นเรื่องขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการผลิตไฟฟ้ามายัง กกพ. โดยให้บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด เป็นผู้ขอยื่นต่ออายุใบอนุญาต แต่ทาง กกพ.ไม่สามารถอนุมัติได้ จนกว่าจะดำเนินการโอนสิทธิ์ตามใบอนุญาตการประกอบกิจการพลังงาน จากบริษัท ซีพีเอฟฯ ให้ บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด เสร็จก่อน

Advertisment