สำนักงานกกพ.จัดประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า และโครงการดีเด่น ชิงรางวัลรวม6แสนบาท

- Advertisment-

สำนักงาน กกพ. จัดประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้าและโครงการดีเด่นที่สร้างประโยชน์ให้ประชาชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า ประจำปี 2562 โดยผู้ชนะจะได้รับถ้วยรางวัลหรือโล่รางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลรวมมูลค่ามากกว่า 600,000 บาท เปิดรับสมัครการประกวดระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม และคาดว่าจะประกาศผลมอบรางวัลได้ในช่วงเดือนกันยายน 2562 นี้  ทั้งนี้ สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์การประกวด www.powerdevelopmentfundawards.com เว็บไซต์สำนักงาน กกพ. www.erc.or.th  หรือ เว็บไซต์กองทุนพัฒนาไฟฟ้า pdf.erc.or.th/eFundPortalV2/Login.asp
 
โดยเมื่อวันที่9เม.ย.2562 นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ พร้อมด้วย นางอรรชกา สีบุญเรือง กรรมการกำกับกิจการพลังงาน และนางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงาน กกพ. ได้ร่วมกันแถลงข่าวเปิดตัวโครงการจัดการประกวดกองทุนพัฒนาไฟฟ้า ปี 2562  ที่ห้องกมลทิพย์ 3 ชั้น 2 โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

สำหรับการจัดประกวดในปี 2562 นี้ จะครอบคลุมกองทุนทั้ง 3 ประเภท คือกองทุนประเภท ก (กองทุนขนาดใหญ่ที่ได้รับเงินมากกว่า 50 ล้านบาทต่อปี) กองทุนประเภท ข (กองทุนขนาดกลางได้รับเงินมากกว่า 1 -50 ล้านบาทต่อปี)  และ กองทุนประเภท ค (กองทุนขนาดเล็กที่ได้รับเงินไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อปี) ที่มีอยู่รวมกัน กว่า494 แห่ง  ซึ่งมีการแบ่งการประกวดออกเป็น 2 ระดับ รวม 42 รางวัล ดังนี้

1. ระดับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า จำแนกตามประเภทกองทุน ก ข และ ค รวม 15 รางวัล รวมทั้ง ผลการดำเนินงานดีเด่น 4 รางวัล คือ ด้านประสิทธิผล ด้านการบริหารจัดการ ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและด้านการเรียนรู้และพัฒนา ซึ่งจะพิจารณาผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริงในปี 2560

- Advertisment -

2. ระดับโครงการชุมชน จำแนกตามพื้นที่รวม 5 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต้และภาคตะวันตก รวม 20 รางวัล รวมทั้ง ผลการส่งเสริมการพัฒนาชุมชนดีเด่น3 รางวัล คือ ด้านพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ด้านพัฒนาสุขภาพสุขภาวะชุมชน และด้านพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชน ซึ่งจะต้องเป็นโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณปี 2559-2561 และได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2561

ทั้งนี้ผู้ชนะการประกวดจะได้รับถ้วยรางวัลหรือโล่รางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลรวมมูลค่ามากกว่า 600,000 บาท โดยจะเปิดรับสมัครการประกวดระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม และคาดว่าจะประกาศผลมอบรางวัลได้ในช่วงเดือนกันยายน 2562 นี้ ซึ่งกองทุนที่สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์การประกวด www.powerdevelopmentfundawards.com เว็บไซต์สำนักงาน กกพ. www.erc.or.th  หรือ เว็บไซต์กองทุนพัฒนาไฟฟ้า pdf.erc.or.th/eFundPortalV2/Login.asp 

Advertisment

- Advertisment -.