สั่งเร่งโครงการโรงไฟฟ้าขยายผล 100 MW หลังควรประกาศซื้อไฟได้ตั้งแต่ มี.ค.64

- Advertisment-

หลักเกณฑ์โรงไฟฟ้าขยายผล 100 เมกะวัตต์ ล่าช้ามากกว่า 2 เดือน จากที่ควรออกประกาศซื้อไฟได้ตั้งแต่ มี.ค.64 ที่ผ่านมา รัฐมนตรีพลังงาน สั่ง พพ. และ สนพ. เร่งดำเนินการให้เสร็จโดยเร็ว เพื่อเสนอ​ให้ที่ประชุม กบง. และ กพช.อนุมัติ หวังปิดโครงการภายในปีนี้

แหล่งข่าวกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้สั่งการให้ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์​พลังงาน (พพ.)​ และสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.)​ เร่งดำเนินการออกหลักเกณฑ์โครงการโรงไฟฟ้าขยายผล เนื่องจากมีความล่าช้ามากกว่า 2 เดือนแล้ว จากที่ควรจะแล้วเสร็จตั้งแต่เดือน มี.ค. 2564

อย่างไรก็ตามความล่าช้าที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีประเด็นด้านราคารับซื้อไฟฟ้าและหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการที่ พพ.จะต้องไปดำเนินการให้ชัดเจนโดยเร็ว เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

- Advertisment -

สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าขยายผล กำหนดเป้าหมายรับซื้อไฟฟ้าไว้ไม่เกิน 100 เมกะวัตต์ จากเชื้อเพลิงชีวมวลและก๊าซชีวภาพ ซึ่ง ทั้ง พพ. และ สนพ. ยังยืนยันว่าจะสามารถเปิดรับซื้อไฟฟ้าได้ภายในปี 2564 นี้อย่างแน่นอน

โดยขั้นตอนในการดำเนินการเมื่อจัดทำหลักเกณฑ์รับซื้อไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ จะนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) จากนั้นจะส่งต่อให้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเห็นชอบ ก่อนที่จะส่งเรื่องให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เป็นผู้ออกประกาศรับซื้อไฟฟ้า

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน ( Energy News Center-ENC ) รายงานว่า ในแผนเดิม กระทรวงพลังงานกำหนดจะออกประกาศรับซื้อไฟฟ้าโครงการโรงไฟฟ้าขยายผลได้ประมาณเดือน มี.ค. 2564 แต่เนื่องจากติดปัญหาที่ภาคเอกชนเรียกร้องไม่ให้นำราคารับซื้อไฟฟ้า 2.44 บาทต่อหน่วย จากโครงการ SPP Hybrid Firm ปี 2560 มาเป็นราคาเพดานสูงสุดในการแข่งขันราคา เนื่องจากต้นทุนของโครงการ SPP Hybrid Firm ปี 2560 แตกต่างจากต้นทุนเชื้อเพลิงในปัจจุบัน ประกอบกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงส่งผลให้การประชุมและการหารือเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีความล่าช้า

สำหรับโครงการโรงไฟฟ้าขยายผล เป็นนโยบายที่กระทรวงพลังงานได้แปลง โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ในระยะเร่งด่วน หรือ Quick Win จำนวน 100 เมกะวัตต์เดิม ให้เป็น “โครงการโรงไฟฟ้าขยายผล” โดยนำโควต้ามาจาก “โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ SPP Hybrid Firm ปี 2560” ที่ไม่สามารถลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้า(PPA) ได้ทันกำหนดเวลา 22 มี.ค. 2564 ที่ผ่านมา จำนวน 7 ราย คิดเป็นปริมาณไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 140.27 เมกะวัตต์


โดยกำหนดเป้าหมายให้ผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าชีวมวลและโรงไฟฟ้าชีวภาพที่สร้างโรงไฟฟ้าเสร็จแล้วแต่ขายไฟฟ้าเข้าระบบไม่ได้ เนื่องจากติดปัญหาด้านสายส่งไฟฟ้าในอดีต แต่ปัจจุบันได้รับการปรับปรุงสายส่งแล้ว หรือโรงไฟฟ้าที่ยังไม่มีสัญญารับซื้อไฟฟ้า(PPA) ให้สามารถเข้าร่วมโครงการได้ โดยกลุ่มนี้คาดว่ามีประมาณ 100 เมกะวัตต์

Advertisment

- Advertisment -.