สร.กฟผ.ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ขอให้ตั้งคนระดับปลัดกระทรวง เป็นประธานบอร์ดกฟผ.

- Advertisment-

ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(สร.กฟผ.) ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ขอให้แต่งตั้งประธานบอร์ดกฟผ.คนใหม่ ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าปลัดกระทรวง รวมทั้งให้มีอดีตผู้ว่าการ กฟผ.ร่วมเป็นกรรมการ ด้วย เพื่อให้กฟผ.เป็นองค์การชั้นนำของประเทศในระดับสากลที่ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยอย่างแท้จริง

ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวพลังงาน(Energy News Center –ENC) รายงานว่า เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 2562 นายศิริชัย ไม้งาม ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(สร.กฟผ.) ได้ยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) โดยเรียกร้องให้ คนร.พิจารณาแต่งตั้ง “ประธานคณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(คก.กฟผ.)” ที่มาจากข้าราชการระดับสูง ที่มีตำแหน่งไม่น้อยกว่าระดับปลัดกระทรวง พร้อมทั้งพิจารณาให้คัดเลือกอดีตผู้ว่าการ กฟผ.ร่วมอยู่ในตำแหน่งกรรมการ กฟผ.ด้วย

โดยหนังสือดังกล่าวระบุสาระสำคัญว่า เนื่องจาก คณะกรรมการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(คก.กฟผ.) จะครบวาระการดำรงตำแหน่งภายในเดือนก.พ.2562 นี้  และเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(คนร.)ซึ่งมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นากยกรัฐมนตรีเป็นประธาน พิจารณาแต่งตั้ง คก.กฟผ. ชุดใหม่เข้าปฏิบัติหน้าที่  ดังนั้นสร.กฟผ. เห็นว่าในยุคของการเปลี่ยนแปลงและแข่งขัน หากจะให้องค์การรัฐวิสาหกิจพัฒนาและสามารถแข่งขันได้นั้น  ประธานคก.กฟผ.ซึ่งทำหน้าที่กำกับนโยบายองค์การมีบทบาทสำคัญยิ่งจึงควรเป็นผู้มีความรู้ความเข้าใจในนวัตกรรมสมัยใหม่ มีความสามารถ มีประสบการณ์และเครือข่ายที่เป็นประโยชน์ในภารกิจโดยรวมของ กฟผ. และควรเป็นข้าราชการระดับสูงมีตำแหน่งไม่น้อยกว่าระดับปลัดกระทรวง

- Advertisment -

ส่วนของกรรมการ คก.กฟผ.นั้น สร.กฟผ.เห็นว่าควรเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับและควรมีอดีตผู้ว่าการ กฟผ.ร่วมอยู่ในตำแหน่งกรรมการด้วย  เนื่องจากผู้ที่เคยผ่ายการบริหารงานในตำแหน่งผู้ว่าการ กฟผ.ได้พิสูจน์แล้วว่ามีความรู้ ความสามารถ มุมมองที่เข้าใจบริบทของกิจการไฟฟ้าและวัฒนธรรมองค์การ กฟผ. อันจะเป็นประโยชน์ต่อการกำกับนโยบาย ของ คก.กฟผ.อย่างยิ่ง

ดังนั้นเพื่อประโยชน์ของการบริหารองค์การ กฟผ. ซึ่งเป็นองค์การรัฐวิสาหกิจหลักในการดูแลรักษาความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศ สร.กฟผ.จึงขอให้พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ประธาน คนร.พิจารณาเรื่องที่เสนอมาดังกล่าว เพื่อให้กฟผ.เป็นองค์การชั้นนำของประเทศในระดับสากลที่ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยอย่างแท้จริง

สำหรับประธานบอร์ด กฟผ.คนปัจจุบันและจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในเดือนก.พ.นี้ คือ นายวิฑูรย์ กุลเจริญวิรัตน์ อดีตอธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

Advertisment

- Advertisment -.