สรุปยอดของบกองทุนอนุรักษ์พลังงาน ปี 64 กว่า 2,000 โครงการ รวม 14,956 ล้านบาท แต่มีวงเงินให้แค่ 6,500 ล้านบาท

- Advertisment-

กระทรวงพลังงานสรุปยอดผู้ยื่นขอใช้งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2564 กว่า 2,000 โครงการ รวม 14,956 ล้านบาท สูงกว่ากรอบวงเงินที่เตรียมไว้เพียง 6,500 ล้านบาท คาดปลายเดือนมิ.ย.2564 บอร์ดกองทุนฯจะทยอยพิจารณาและลงนามสัญญาสำหรับโครงการทั่วไป 6 กลุ่มแรก

นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน เปิดเผยความคืบหน้าการพิจารณาอนุมัติงบประมาณโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ที่มีกรอบวงเงิน อยู่ที่ 6,500 ล้านบาทว่า หลังจากปิดรับข้อเสนอในส่วนโครงการประเภททั่วไป ที่แบ่งออกเป็น กลุ่ม 1-6 เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2564 ที่ผ่านมา และโครงการของกลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งเป็นกลุ่มที่ 7 ที่ปิดยื่นข้อเสนอเมื่อวันที่ 31 มี.ค. 2564 ที่ผ่านมา พบว่า มีผู้สนใจยื่นเสนอโครงการจำนวนกว่า 2,000 โครงการ คิดเป็นวงเงินอยู่ที่ 14,956 ล้านบาท สูงกว่ากรอบงบประมาณที่ตั้งไว้เป็นอย่างมาก

โดยในส่วนโครงการของกลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก ที่มีกรอบวงเงินจัดสรร อยู่ที่ 2,400 ล้านบาท ซึ่งจะกระจายให้จังหวัดละ 25 ล้านบาท ครอบคลุม 76 จังหวัดนั้น ทางจังหวดได้ยื่นเสนอโครงการมาคิดเป็นวงเงินถึง 4,549 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการคัดกรองโครงการและตรวจสอบความถูกต้อง

- Advertisment -

ทั้งนี้คาดว่า ปลายเดือน มิ.ย. 2564 นี้ คณะกรรมการพิจารณาโครงการฯ จะนำโครงการที่ผ่านการพิจารณาเสนอคณะกรรมการกองทุนฯ เฉพาะกลุ่มที่ 1-6 เพื่อเข้าสู่การพิจารณาอนุมัติและคาดว่าจะลงนามสัญญาได้ในช่วงปลาย เดือน มิ.ย. 2564 นี้ ส่วนกลุ่ม 7 คาดเสนอบอร์ดกองทุนฯ กลางเดือน มิ.ย. 2564

สำหรับการจัดสรรเงินกองทุนฯปีงบประมาณ 2564 ตามแผนอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน มีกรอบวงเงินอยู่ที่ 6,500 ล้านบาท ประกอบด้วย 1. กลุ่มงานตามกฎหมาย จำนวน 200 ล้านบาท 2. กลุ่มงานสนับสนุนนโยบายอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน จำนวน 500 ล้านบาท 3. กลุ่มงานศึกษา ค้นคว้าวิจัย นวัตกรรม และสาธิตต้นแบบ จำนวน 355 ล้านบาท 4. กลุ่มงานสื่อสาร และข้อมูล ข่าวสาร จำนวน 200 ล้านบาท

5.กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร จำนวน 450 ล้านบาท 6. กลุ่มงานส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมขนาดเล็ก (SMEs) อาคาร บ้านอยู่อาศัย ภาคขนส่ง ธุรกิจฟาร์มเกษตรสมัยใหม่ และพื้นที่พิเศษ จำนวน 2,200 ล้านบาท และ 7.กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานราก จำนวน 2,400 ล้านบาท และแผนบริหารจัดการ ส.กทอ. จำนวน 195 ล้านบาท

โดยกลุ่มงานที่ 7 จะเน้นสร้างงานสร้างราย กระจายครอบคลุม 76 จังหวัด หรือ จัดสรรงบ จังหวัดละ 25 ล้านบาท รองรับการยื่นเสนอโครงการฯ ผ่านคณะกรรมการบูรณาการท้องถิ่น ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน คัดกรองด่านแรก ก่อนส่งต่อคณะทำงานกลั่นกรองฯ พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

Advertisment

- Advertisment -.