สภาอุตฯผนึกกระทรวงพลังงานจัด Thailand ESCO Fair 2018 หนุนสถานประกอบการประหยัดพลังงาน

- Advertisment-

สภาอุตฯ จับมือกระทรวงพลังงาน จัดงาน Thailand ESCO FAIR 2018 ในหัวข้อ “ก้าวไปสู่ Energy 4.0 ด้วย ESCO” เพื่อกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน และลดต้นทุนการผลิตในภาคอุตสาหกรรม

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ร่วมกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน จัดแถลงข่าวการจัดงาน Thailand ESCO FAIR 2018 ในหัวข้อ “ก้าวไปสู่ Energy 4.0 ด้วย ESCO”  ซึ่งจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์สร้างความเชื่อมั่นในการนำเอาธุรกิจบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ESCO ที่มีมาตรฐานการทำงานและมีความเป็นมืออาชีพ มากระตุ้นให้เกิดการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงาน และเป็นเครื่องมือช่วยให้เกิดการเพิ่มผลประหยัดพลังงานของประเทศ

นายโกมล บัวเกตุ ผู้อำนวยการสำนักกำกับและอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน กล่าวว่าการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานโดยบริษัทจัดการพลังงาน ได้ถูกกำหนดเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์หลักภายใต้แผนอนุรักษ์พลังงาน 20 ปี ที่ยังคงต้องมีการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง โดยหลักการที่สำคัญของ ESCO เป็นการดำเนินการประหยัดพลังงานในลักษณะที่มีการรับประกันผลประหยัดให้กับเจ้าของโครงการ และการชดเชยหากผลที่ได้รับไม่เป็นตามข้อตกลงตามสัญญา โดยมีการตรวจวัดพิสูจน์ผลประหยัดที่ชัดเจน

- Advertisment -

ที่ผ่านมา พพ. ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการส่งเสริมธุรกิจ ESCO โดยร่วมมือกับสถาบันพลังงานฯ  ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี 2550 และได้ดำเนินงานต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 9 ซึ่งแนวทางหลักที่ได้ดำเนินการผ่านมา ประกอบด้วย การสร้างความเข้าใจและให้ความรู้เกี่ยวกับ ESCO ผ่านกิจกรรมสัมมนา อบรม และการดูงาน การจัดกิจกรรมส่งเสริมและกระตุ้นธุรกิจ เช่น ESCO Business Matching สำหรับผู้บริหาร การพัฒนาขีดความสามารถและยกระดับมาตรฐานผู้ให้บริการธุรกิจ ESCO ผ่านทางการขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการ รวมถึงการสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องในธุรกิจ ESCO ทั้งในและต่างประเทศด้วย โดย พพ. ยังคงเดินหน้าให้การส่งเสริมและผลักดันธุรกิจ ESCO โดยการร่วมมือกับ ส.อ.ท. ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 สำหรับปี  2561 นี้ จะมุ่งเน้นให้มีการยกระดับความเป็นมืออาชีพและมาตรฐานการให้บริการของบริษัท ESCO ให้เพิ่มสูงขึ้น

นายหิน นววงศ์ รองประธานกรรมการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ส.อ.ท. กล่าวว่า งาน Thailand ESCO Fair 2018 “ก้าวไปสู่ Energy 4.0 ด้วย ESCO” ประกอบด้วยงานหลัก 2 ส่วน คือ การจัดสัมมนาและงานนิทรรศการ โดยมุ่งเน้นที่จะนำเสนอให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปประเทศ โดยให้ภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการนำเทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงาน ก้าวไปสู่ Energy 4.0 ด้วย ESCO นอกจากนี้ยังมีการเผยแพร่ผลสำเร็จของโครงการที่ผ่านมา เพื่อให้สถานประกอบการอื่นๆ เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้บริการของบริษัทจัดการพลังงาน

โดยในส่วนของงานสัมมนา อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน จะเป็นประธานกล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ หลังจากนั้นจะเป็นพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จจากการใช้ระบบ ESCO มอบโล่ให้กับบริษัทจัดการพลังงานที่มีผลงานดีเด่นด้านการให้บริการแก่ลูกค้า และให้กับธนาคารที่ให้การสนับสนุนธุรกิจบริษัทจัดการพลังงานดีเด่น ต่อจากนั้นจะเริ่มการเสวนาภายใต้หัวข้อ “ก้าวไปสู่ Energy 4.0 ด้วย ESCO” โดยผู้แทนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ผู้แทนจากคณะกรรมการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม และผู้แทนจากสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย

สำหรับช่วงบ่ายจะมีการเสวนา 2 เรื่อง โดยเรื่องแรกเป็นการนำเสนอโครงการที่ประสบความสำเร็จชื่อว่า “Success Cases of ESCO Projects” โดย สถานประกอบการที่ได้รับรางวัล ESCO Project Awards ซึ่งมีมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่น่าสนใจ อาทิ มาตรการ air compressor controller มาตรการการบำบัดและปรับสภาพน้ำด้วยโอโซน (Ozone Water Treatment) ซึ่งมาตรการนี้เทคโนโลยีเชิงลึกตามที่กรม พพ. ได้กำหนดไว้ และเรื่องที่ 2 ชื่อว่า การเสวนาพิเศษ “ESCO กับนวัตกรรมพลังงาน” โดยมีหัวข้อย่อย ดังนี้ 1) นวัตกรรมพลังงานในยุค Energy 4.0 2) การก้าวสู่ยุค PEA 4.0 มุ่งสู่การเป็น “การไฟฟ้าแห่งอนาคต (The Electric Utility of the Future)” และ 3) The MetGE นวัตกรรมล้ำสมัยเพื่อพัฒนาระบบไฟฟ้าที่มั่นคง โดยผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรชั้นนำ

นอกจากนี้ ยังมีส่วนของงานนิทรรศการ โดยมีการนำเสนอรูปแบบการให้บริการของบริษัทจัดการพลังงาน (ESCO) ให้กับภาครัฐและเอกชน มีบูธแสดงเทคนิคการบริหารจัดการ และอุปกรณ์ที่ใช้ให้เกิดการอนุรักษ์พลังงานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและน่าสนใจรวมกว่า 45 บูธ

นายอรรถพร โรจนารักษ์ นายกสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย กล่าวว่า ที่ผ่านมาสมาคมบริษัทจัดการพลังงานไทย ได้ร่วมมือกับสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ส.อ.ท.ดำเนินการต่างๆ ในการส่งเสริมสนับสนุนบริษัทจัดการพลังงาน ได้แก่ การจัดทำมาตรฐานการทำงานสำหรับบริษัทจัดการพลังงานไทย และคู่มือมาตรฐานการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงาน (M&V)  เพื่อสร้างมาตรฐานการทำงานและยกระดับบริษัทจัดการพลังงานไทยให้เป็นที่ยอมรับในประเทศ และมีความน่าเชื่อถือเทียบเคียงได้กับระดับสากล ตลอดจนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานความสำเร็จและกระตุ้นให้เกิดการดำเนินธุรกิจและการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงานโดยใช้กลไก ESCO ในรูปแบบต่าง ๆ  โดยบริษัทจัดการพลังงานมีความพร้อมในการได้ก้าวสู่ยุค 4.0 ด้วยเทคโนโลยีและการจัดการด้านพลังงาน และสนับสนุนนโยบายภาครัฐต่อไป

 

Advertisment

- Advertisment -.