สภาพคล่องกองทุนน้ำมันฯ ปี 66 ยังวางใจได้?

- Advertisment-

สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) สรุปภาพรวมการดำเนินงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในรอบปีงบประมาณปี 2566 (ต.ค.65 – ก.ย.66) มีสภาพคล่องดีขึ้น ส่งผลให้กองทุนน้ำมันฯ ที่เคยติดลบสูงสุดถึง 1.3 แสนล้านบาท ทยอยติดลบลดลงเหลือประมาณ 6.5 หมื่นล้านบาท ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

โดย สภาพคล่องของกองทุนฯ ที่ดีขึ้นมาจากการดำเนินมาตรการที่มีการบูรณาการกับหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

การลดภาษีน้ำมันดีเซลของกรมสรรพสามิต

- Advertisment -

กองทุนน้ำมันฯ ทยอยลดการอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซล

สกนช.ทยอยกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินภายหลังการออกพระราชกำหนดผ่อนผันให้กระทรวงการคลังค้ำประกันการชำระหนี้ของสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2565 โดยสถานะการกู้ยืมเงินของ สกนช. ได้ทยอยกู้ยืมเงินโดยสอดคล้องกับแผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปี 2566 โดยลงนามในสัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินรวม 105,333 ล้านบาท ปัจจุบัน สกนช. เบิกเงินกู้ยืมแล้วจำนวน 55,000 ล้านบาท และมีวงเงินกู้ยืมที่เบิกได้อีก 50,333 ล้านบาท

 ประเภทน้ำมันเชื้อเพลิงที่กองทุนน้ำมันฯ เข้าช่วยรักษาเสถียรภาพราคาขายปลีกให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมมีทั้งในกลุ่มน้ำมันดีเซล และก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ซึ่งเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงที่ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพและเศรษฐกิจในภาพรวม เนื่องจากราคาในตลาดโลกยังคงมีความผันผวนต่อเนื่อง โดยดำเนินการดังนี้

น้ำมันดีเซล: คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) มีมติปรับลดราคาขายปลีกดีเซลไปแล้วรวม 7 ครั้ง จากราคา 35 บาท/ลิตรมาเป็น 32 บาท/ลิตร ล่าสุดราคาลดลงมาอยู่ที่ 30 บาท/ลิตร ซึ่งเป็นผลมาจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 ก.ย. 2566 ที่ให้ตรึงราคาดีเซลไม่เกิน 30 บาท/ลิตร ตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย.-31 ธ.ค. 2566 โดยใช้กลไกลดภาษีสรรพสามิตลง 2.50 บาท/ลิตร และใช้กลไกกองทุนน้ำมันฯ ในการรักษาราคาขายปลีก

ก๊าซ LPG: คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติเมื่อวันที่ 18 ม.ค.2566 ให้ปรับขึ้นราคาขายปลีกจาก 408 บาท/ถังขนาด 15 กก.เป็น 423 บาท/ถังขนาด 15 กก.โดยมีผลวันที่ 1 มี.ค.2566 โดยให้กองทุนน้ำมันฯ เป็นกลไกในการรักษาเสถียรภาพราคา

ฐานะกองทุนน้ำมันฯ สุทธิ ณ วันที่ 1 ต.ค.2566  ติดลบ 65,732 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 20,806 ล้านบาท บัญชีก๊าซ LPG ติดลบ 44,926 ล้านบาท

 

แผนดำเนินงานสำคัญในปี 2567 ของ สกนช.

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง 5 ปี (พ.ศ.2568-2572) เพื่อปรับปรุงยุทธศาสตร์การรักษาเสถียรภาพระดับราคาน้ำมันเชื้อเพลิง ในกรณีที่เกิดวิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิงโดยพิจารณาว่า หลักเกณฑ์ระดับราคาที่เหมาะสมของน้ำมันเชื้อเพลิงควรอยู่ที่เท่าใดเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งปัจจุบันตามแผนรองรับวิกฤตการณ์ด้านน้ำมันเชื้อเพลิงราคาดีเซลที่สูงเกินระดับที่เหมาะสมกำหนดไว้ที่ 30 บาท/ลิตร และราคา LPG ที่สูงเกินระดับที่เหมาะสมอยู่ที่ 363 บาท/ถังขนาด 15 กก.

ยุทธศาสตร์การลดการจ่ายเงินชดเชยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพ ซึ่งได้ขยายระยะเวลาดำเนินการจ่ายเงินชดเชยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพออกไปครั้งแรก 2 ปีจนถึงวันที่ 24 กันยายน 2567 นั้น จะต้องพิจารณาทิศทางของราคาเชื้อเพลิงชีวภาพที่นำมาเป็นส่วนผสมในน้ำมันเชื้อเพลิงอีกครั้งว่าจะเป็นเช่นไร ซึ่งตามพระราชบัญญัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2562 ยังมีระยะเวลาอีกช่วงที่สามารถต่ออายุไปได้อีกครั้งจนถึงปี 2569 ซึ่งเป็นเรื่องที่ สกนช. จะต้องนำเสนอให้กับรัฐบาลเพื่อพิจารณาต่อไป

 อย่างไรก็ตาม ด้วยปัจจัยเสี่ยงที่ยังคงเกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่องในตลาดโลกทั้งการปรับลดอัตราการผลิตน้ำมันของกลุ่มโอเปกและโอเปกพลัส ดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคงสูง ภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว การคาดการณ์ราคาน้ำมันดีเซลตลาดโลกในปีหน้าอยู่ที่ 115 -130 เหรียญสหรัฐ/บาร์เรลอาจจะเป็นตัวเลขแบบ Conservative เพราะหากมีปัจจัยกระทบมาเพิ่ม สถานการณ์ราคาพลังงานก็อาจพลิกผันไม่แน่นอนได้อีก เมื่อถึงเวลานั้นคงต้องกลับมาเช็คสุขภาพกองทุนน้ำมันฯ กันอีกรอบ

Advertisment

- Advertisment -.