สนพ.รับฟังความเห็นการซื้อขายไฟฟ้าเสรี กลุ่มSPP Cogeneration

- Advertisment-

สนพ. เปิดรับฟังความเห็นการจัดตั้งตลาดการซื้อขายไฟฟ้าเสรี จากกลุ่มSPP Cogenerationที่จะสิ้นสุดอายุสัญญาในปี พ.ศ. 2560 – 2568 ซึ่งมีการผลิตไฟฟ้าส่วนที่เกิน (Excess Capacity)จากการที่กฟผ. รับซื้อตามสัญญาในปริมาณที่ลดลงจากเดิมมาก  โดยหวังให้เกิดความยืดหยุ่นและส่งเสริมการแข่งขันในธุรกิจ และอุตสาหกรรมไฟฟ้า ซึ่งจะส่งผลดีต่อตลาดซื้อขายไฟฟ้าประเทศในอนาคต

โดยโครงการพัฒนาตลาดการซื้อขายไฟฟ้าเสรีสำหรับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กระบบโคเจนเนอเรชั่น (SPP Cogeneration) ดังกล่าว ทางสนพ.ได้มอบหมายให้สถาบันปิโตรเลียมเป็นผู้ดำเนินการศึกษา ซึ่งได้มีการนำเสนอผลการศึกษาเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 ณ ห้องวอเตอร์เกท บอลรูม บี โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กล่าวว่า สนพ.จะพิจารณาแนวทางที่เป็นไปได้และเหมาะสมเกิดประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย โดย จะสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำมาปรับปรุงผลการศึกษาของโครงการฯ พร้อมทั้งสรุปข้อเสนอรูปแบบตลาดการซื้อขายไฟฟ้าเสรี SPP-Power Pool ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการส่งเสริมนโยบายดังกล่าวต่อไป

- Advertisment -
Advertisment

- Advertisment -.