“สนธิรัตน์” เตรียมเสนอ กพช.กลางเดือนก.ย. เปิดทางชุมชนร่วมผลิตไฟฟ้า

cof
- Advertisment-

รัฐมนตรีพลังงาน เตรียมเสนอคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) กลางเดือน ก.ย. 2562 เพื่อให้เห็นชอบกรอบหลักการที่จะให้ชุมชนมีส่วนร่วมผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ในรูปแบบต่างๆ ทั้ง จากพลังงานแสงอาทิตย์  ชีวมวล ชีวภาพ  พืชพลังงาน ตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่ พร้อมการเสนอปรับปรุงแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ หรือ PDP2018 ที่ราคาค่าไฟฟ้าจะต้องลดลงจากแผนเดิม

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดผยว่า กระทรวงพลังงานเตรียมเสนอที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ(กพช.) ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ในช่วงกลางเดือน ก.ย. 2562 นี้ โดยเน้นให้ กพช.เห็นชอบกรอบหลักการที่จะให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกรูปแบบต่างๆ เช่นแสงอาทิตย์ ชีวมวล ชีวภาพ พืชพลังงาน  ตามศักยภาพของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งเสนอให้มีการปรับทบทวนแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2561-2580(PDP 2018) เพื่อให้มีสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนมากขึ้น จากแผนPDP2018เดิม ที่กำหนดสัดส่วนจากพลังงานทดแทนไว้ 30% ของพลังงานทั้งหมด

โดยหาก กพช.อนุมัติในหลักการตามที่ กระทรวงพลังงานนำเสนอแล้ว ทางคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน(กบง.) ที่มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน จะเป็นผู้ดำเนินการในรายละเอียดเพื่อให้เกิดผลการปฏิบัติต่อไป

- Advertisment -

สำหรับการปรับแผนPDP2018ใหม่นั้น ต้องอยู่บนพื้นฐานที่ราคาค่าไฟฟ้าต้องถูกลงจากแผนเดิมที่กำหนดไว้เฉลี่ยอยู่ที่ 3.576 บาทต่อหน่วย ตลอดอายุของแผนPDP2018

Advertisment